วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มนโยบายและแผน)


วาระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2561 21:24โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 23:38 โดย นายอนุชา วันหากิจ ]

กลุ่มนโยบายและแผน

1. การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน


วาระการประชุม เดือนพฤศจิกายน 2561

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 22:05 โดย นายอนุชา วันหากิจ ]


กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ดังนี้


1. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4 ) (ครั้งที่ 1
2. เรื่อง งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
3. เรี่อง งบดำเนินงาน เพื่อตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียนที่จ้าง ตามนโยบาย
            กระทรวงศึกษาธิการ
4. เรื่อง ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต
5. เรื่อง งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการ สำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1
    
วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 20:22 โดย นายอนุชา วันหากิจ ]


กลุ่มนโยบายและแผน

   1. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  2.การถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ มีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตามเอกสารที่แนบ


1-3 of 3