วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

กลุ่มนโยบายและแผน
    1. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ มีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 งบลงทุน ค่าครุภัณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง