ประจำปี 2560

News >> DMC_10 พ.ย.2560_ตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียนผิดหลักในระบบ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560


คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader  
    • คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader >>>Click<<<
    • Download Program >>>Click<<<

ลิ้งโปรแกรม https://portal.bopp-obec.info/obec60/auth/login

คู่มือการโหลดข้อมูล 10 มิ.ย. ภาคเรียนที่ 1/2560     >>>Click<<<

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประมวลผลด้วยระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
เป็นข้อมูลที่สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นผู้นำเข้า ตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความถูกต้องและเป็นจริง

 42010000 - สพป.เลย เขต 1

  ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2560-1

  1. จำนวนนักเรียน ครู Google Sheet
  2. รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรืออยู่ในชั้นอนุบาล 3 ขวบ  StudentInAreaList NotCount
  3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก Google Sheet
  4. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย Google Sheet
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศDownload
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุDownload
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางDownload
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสDownload
จำนวนนักเรียนขาดแคลนDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาDownload
จำนวนนักเรียนพักนอนDownload
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐานDownload
จำนวนนักเรียนติด GDownload
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตDownload
ประเภทนักเรียนDownload

รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ทะเบียนโรงเรียน จำนวนครู แยกตำแหน่ง เพศ วิทยฐานะ [ส่งออกไฟล์ Excel]
 จำนวนครู แยกตามระดับชั้นที่สอน [ส่งออกไฟล์ Excel]
 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 
  จำนวนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว แยกวุฒิ และเพศ 
  รายชื่อครูต่างชาติ 
 จำนวนครูแยกระดับการสอน

© 2013 Innovative Extremist Co., Ltd.