รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

*** ข้อมูล ณ วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ.2560 านข้อมูลสารสนเทศและศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มนโยบายและแผน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต


รายงานการยืนยันข้อมูล B-OBEC สิ่งก่อสร้าง


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
13 ต.ค. 2560 09:03
Comments