บุคลากร : Personel

นายนพดล ศรีขัดเค้า
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑


น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


             

นางขนิษฐา คับเพียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษนายศุภกร พันธุ์เสนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์นางสาวชนิตา บริรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนายอนุชา วันหากิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวรัศมี โสภารักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 4
อีเมล์ : plan@loei1.go.th 


Comments