บุคลากร : Personel

ข้อมูลบุคลากร 


 
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Tel : 06-2340-5098
E-mail : 
ratisara.kon@loei1.go.th

 
นายนพดล ศรีขัดเค้า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Tel :08-4393-4992
E-mail : 
noppadol.sri@loei1.go.th

น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Tel :08-4428-0966
E-mail : 
janurak.kam@loei1.go.th

งานนโยบายและแผน
นางขนิษฐา คับเพียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel : 08-1976-8433
E-mail : 
khanittha.kha@loei1.go.th

งานวิเคราะห์งบประมาณ
นายศุภกร พันธุ์เสนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel : 09-9142-4429
E-mail : 
supakron.pha@loei1.go.th
supakron.p@msu.ac.th
cs50011210182@gmail.com

งานวิเคราะห์งบประมาณ
นายศุภกร พันธุ์เสนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel : 09-9142-4429
E-mail : 
supakron.pha@loei1.go.th,supakron.p@msu.ac.th,cs50011210182@gmail.com

งานธุรการสารบรรณ
นางสาวชนิตา บริรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
Tel :
E-mail : 
chanita.bor@loei1.go.th


งานวิเคราะห์งบประมาณ
 นายอนุชา วันหากิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel : 08-0929-4940
E-mail : anucha.van@loei1.go.th
anucha.luffy@gmail.com
 

งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
 นายจักรกฤษ  อาจแก้ว
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
Tel : 08-7217-7314
E-mail : juk.ard@loei1.go.th
 jukkritnui@gmail.com
Website :: gg.gg/jukkrit
   

Comments