ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

รายการหน้าเว็บย่อย

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562

โพสต์9 ก.ค. 2562 00:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 00:19 ]

Include gadget (iframe)


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์21 มี.ค. 2562 19:59โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 00:33 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์22 ม.ค. 2562 18:20โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 00:27 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์27 มิ.ย. 2561 00:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 00:45 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)

โพสต์5 ธ.ค. 2560 23:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด้วย สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาจึงให้ สพท.แจ้งพิจารณาจัดสรรให้ ร.ร.ในสังกัด ยกเว้น ร.ร.ศึกษาพิเศษ,ศึกษาสงเคราะห์และ ร.ร.ดีประจำตำบล และให้รายงานการจัดสรรภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตลอดจนเป็นการรองรับสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำระบบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์คุณภาพสูงสุด

สพป.เลย เขต ๑ ได้รับจัดสรร ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท

 1. แจ้งโรงเรียนทุกโรง ที่มีความต้องติดตั้งขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาของบประมาณมายัง สพป.เลย ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวข้างต้น
 3. แจ้งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์30 พ.ย. 2560 20:28โดยนางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2560 20:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

จำนวน 2 โรงเรียน
 1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.เชียงคาน จ.เลย
 2. โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล อ.เมืองเลย จ.เลย

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

โพสต์24 ต.ค. 2560 09:23โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2560 14:53 ]

สืบเนื่องจาก
การจัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรื่องเดิม - คลิก
และ
ผลจากการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการดังนี้
 1. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล
 2. แต่งตั้งและประชุมคณะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประกอบด้วย ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/ศึกษานิเทศก์/ตัวแทนจากสถานศึกษา(ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา)
 3. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ที่ผ่านมา
 4. ทบทวน และนำเสนอ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
 5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ตามแนวทางใหม่ที่ สพฐ.กำหนดแนวทางไว้
 6. นำสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านระบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ (E-Budget)

การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุนฯ

โพสต์3 ต.ค. 2560 05:32โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 08:43 ]

การจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป
เกณฑ์นักเรียน/ขนาดโรงเรียน
 • คาครุภัณฑ์จะจัดตั้งไดเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต 21 คนขึ้นไป
 • คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคากอสรางใหมจะจัดตั้งไดเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 40 คนขึ้นไป
 • คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาปรับปรุงซอมแซมสามารถจัดตั้งไดทุกโรงเรียน 
ปัญหา : มีหลายโรงเรียนที่ส่งแบบจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2562 ไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดให้ความรู้กรอบแนวทางและวิธีการกรอกแบบต่างๆ ก่อนแจ้งกำหนดการให้โรงเรียนส่งเอกสาร
 1. เว็บไซต์สำหรับเขตพื้นที่เข้ารายงาน http://budget62.jobobec.in.th
 2. แบบประเมินการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด้านการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม)
 3. แบบประเมินการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด้านการจัดสรรงบประมาณ)
 4. เอกสารที่ต้องส่งเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 มีดังนี้
  1. แบบขอครุภัณฑ์  : 4. รายการครุภัณฑ์.xlsx  8. แบบขอ่จัดตั้งค่าครุภัณฑ์
  2. แบบขออาคาร สิ่งก่อสร้าง  : 14. แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-13.xls
  3. แบบ ปร.4-5-6  :  แบบพิมพ์ ปร.4-5-6
 5. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2562 ‎‎‎(งบลงทุน)‎‎‎

  กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์

  กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 256งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ภาคผนวก

  • ปฏิทินการดำเนินงาน
  • บันทึกข้อความ การจัดส่งรูปแบบรายการ ปี 2556
  • ลักษณะอาคารและราคามาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ  https://drive.google.com/open?id=0B2lnxeYL9smVeGlzeEVGLUxDTVU
  • คำสั่งคณะทำงาน
  ขั้นตอนการดำเนินการของเขตพื้นที่การศึกษา
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความต้องการและจัดตั้งงบประมาณของสำนักงาน
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา
  3. เอกสารนำเสนอเพื่อเข้าคณะกรรมการพิจารณา
   1. ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
   2. ไฟล์ Excel นำเสนอข้อมูล/น้ำหนักคำนวณความจำเป็นขาดแคลน

  1-10 of 51