ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

รายการหน้าเว็บย่อย

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565

โพสต์18 พ.ย. 2562 22:31โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 22:56 ]แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562

โพสต์9 ก.ค. 2562 00:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 00:19 ]

Include gadget (iframe)


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์21 มี.ค. 2562 19:59โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 00:33 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์22 ม.ค. 2562 18:20โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 00:27 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์27 มิ.ย. 2561 00:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 00:45 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)

โพสต์5 ธ.ค. 2560 23:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด้วย สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาจึงให้ สพท.แจ้งพิจารณาจัดสรรให้ ร.ร.ในสังกัด ยกเว้น ร.ร.ศึกษาพิเศษ,ศึกษาสงเคราะห์และ ร.ร.ดีประจำตำบล และให้รายงานการจัดสรรภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตลอดจนเป็นการรองรับสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำระบบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์คุณภาพสูงสุด

สพป.เลย เขต ๑ ได้รับจัดสรร ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท

 1. แจ้งโรงเรียนทุกโรง ที่มีความต้องติดตั้งขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาของบประมาณมายัง สพป.เลย ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวข้างต้น
 3. แจ้งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์30 พ.ย. 2560 20:28โดยนางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2560 20:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

จำนวน 2 โรงเรียน
 1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.เชียงคาน จ.เลย
 2. โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล อ.เมืองเลย จ.เลย

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

โพสต์24 ต.ค. 2560 09:23โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2560 14:53 ]

สืบเนื่องจาก
การจัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรื่องเดิม - คลิก
และ
ผลจากการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการดังนี้
 1. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล
 2. แต่งตั้งและประชุมคณะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประกอบด้วย ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/ศึกษานิเทศก์/ตัวแทนจากสถานศึกษา(ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา)
 3. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ที่ผ่านมา
 4. ทบทวน และนำเสนอ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
 5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ตามแนวทางใหม่ที่ สพฐ.กำหนดแนวทางไว้
 6. นำสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านระบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ (E-Budget)

1-10 of 52