ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

โพสต์1 พ.ค. 2560 21:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 09:54 ]    ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC ,GIS ,E-MIS (ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา) ,B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) ,M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) ปี  2560

โรงเรียนที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ DMCประกาศเลิกสถานศึกษา 2 โรงเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2560)

โพสต์24 ก.พ. 2560 16:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 ได้ประกาศยุบโรงเรียนไปแล้ว 6 โรงเรียน จาก 169 โรงเรียน
มีจำนวนโรงเรียนคงเหลือ 163 โรงเรียน
ประกาศยุมครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 2 โรงเรียน
คงเหลือทั้งสิ้น 161 โรงเรียน
ปัจจุบัน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)

โพสต์24 ก.พ. 2560 16:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2560 16:42 ]

จากข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
จำนวน โรงเรียน 169 โรงเรียน
ยุบครั้งที่ 1 (ณ วันที่ 29 กันยายน 2559) จำนวน 6 โรงเรียน
คงเหลือ 163 โรงเรียน

ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

โพสต์23 ก.พ. 2560 09:36โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 20:38 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]ส่งข้อมูลมาที่ obecdoc@gmail.com

นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ITEC  ข่าว/ภาพ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนมากกว่า 1,000 คน) 
* ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 6 เดือน หมายถึง ค่าไฟฟ้าทั้งหมดของโรงเรียนที่จ่ายให้กับการไฟฟ้า
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำนวนหลอดไฟ  * ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 6 เดือน
31 เมืองเลย สพป.เลย เขต1 3388 55 440 450,161.47
32 อนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 3294 35 280 235,415.65

ในเบื้องต้น สพฐ.แจ้งให้ โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน ตามข้อมูลข้างต้น 
 • ดำเนินการกรอก xx
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561

โพสต์21 ก.พ. 2560 21:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 06:00 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้รายงานข้อมูลตามความจำเป็น เพื่อขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561 ดังนี้
รุ่นที่ 1 (จำนวน 3 โรงเรียน คือ บ้านนาดินดำ, บ้านท่าลี่ และชุมชนบ้านนาด้วง) ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมรายการที่ต้องการตามความจำเป็น
รุ่นที่ 2 (จำนวน 5 โรงเรียน คือ บ้านนาป่าหนาด, อนุบาลเลย, ชุมชนบ้านปากห้วย, ชุมชนบ้านอาฮี และบ้านหนองปกติ) ขอรับการสนับสนุนรายการที่ต้องการ เรียงลำดับตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ

ทั้งนี้ หากเป็นรายการซ่อมแซมโรงเรียน ปรับสภาพแวดล้อม (รายการที่ 8) ให้ส่งแบบ ปร.4 , ปร.5, ปร.6 แนบมาด้วย (File PDF)
โรงเรียนในสังกัดเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ช่องทาง ->>  ดูข้อมูลขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ(งบลงทุน) ปี 2561 รุ่นที่ 1,2
ส่งรายงาน สพฐ.แล้ววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21.00 น.
มณฑล พร้อมสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1

โพสต์16 ก.พ. 2560 20:36โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 19:28 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


เอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 1. ระเบียบวาระประชุม กศจ.เลย
 2. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ 48/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณ และเงินเหลือจ่าย(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
 3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560
 4. รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
 5. แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

รายงานผลการดำเนินงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์27 ธ.ค. 2559 02:26โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2559 02:42 ]

เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน

โพสต์21 ธ.ค. 2559 19:03โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1
คีย์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  http://budget61.jobobec.in.th/
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559


การดำเนินการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์6 ธ.ค. 2559 20:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1


Conference 2 Dec. 2559 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

โพสต์1 ธ.ค. 2559 19:28โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2559 00:00 ]

เรื่องที่ต้องดำเนินการของโรงเรียนเครือข่าย
 1. การดำเนินการยุบเลิกสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ตามข้อ 11(1)
 2. การดำเนินการให้หน่วยงานอื่นใช้ที่ราชพัสดุ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 3. การบริหารทรัพย์สินหลังจากเลิกสถานศึกษา  :  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญหลังจากเลิกสถานศึกษา : กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 5. การดำเนินการกับบุคลากรของสถานศึกษา : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ไฟล์เอกสารการดำเนินการของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย Download File ได้จากลิงค์ด้านล่างสุดของบทความนี้
 1. ไฟล์ - เอกสารการดำเนินการของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)และโรงเรียนเครือข่าย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9laTEuZ28udGh8cGxhbnxneDo2ZDY4ZmQ5OTkxMjBkNGFi
 2. ไฟล์ - เอกสารการส่งคืนทรัพย์สินของโรงเรียนเครือข่าย โดย นายวันชัย  ธงชัย ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ. http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9laTEuZ28udGh8cGxhbnxneDozNWJmMTNkZTdhNjM5YTA2
Download Files :-
 • แนวทางการดำเนินงานการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • แนวทางการดำเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกเพื่อ Download Files : https://sites.google.com/a/loei1.go.th/plan/e-files-group/form

วิดีโอ YouTube


แหล่งข้อมูล :-
 1. การดำเนินการ ครั้งที่ 1  http://plan.loei1.go.th/news/karkhxngbpramanrongreiynmaehelkpracapingbpraman2559
 2. การดำเนินการ ครั้งที่ 2  http://plan.loei1.go.th/news/phaenkarwikheraah-rongreiyndikilban
 3. การดำเนินการ ครั้งที่ 3  http://plan.loei1.go.th/news/conference2dec2559rongreiyndikilbanmaehelk


1-10 of 31