ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

รายการหน้าเว็บย่อย

การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุนฯ

โพสต์17 พ.ย. 2563 16:10โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2563 19:29 ]


คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
    1. เอกสารคู่มือแบบแยกไฟล์ ดาวน์โหลด
    2. เอกสารคู่มือแบบ PDF  ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
    1. เอกสารคู่มือแบบแยกไฟล์ ดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องส่งเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
    1. แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสถานศึกษา ดาวน์โหลด
    2. แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด  ตัวอย่าง แบบ 3-3 ดาวน์โหลด
    3. แบบฟอร์มคำขอสิ่งก่อสร้าง   ดาวน์โหลด
    4. แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม (ปร.4-6)  ดาวน์โหลด   และ แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซม ดาวน์โหลด
     (ตัวอย่างการประมาณการซ่อมแซม ดาวน์โหลด   ตัวอย่าง ปร 4-6 แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ)

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
    - กรอบ/แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
    - เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
    - คำชี้แจงการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลด
    - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ลิงค์
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สพฐ. ลิงค์
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - กรอบ/แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ และเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด
    - ลักษณะอาคาร และราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด
    - ตารางแสดงแบบอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่จำแนกตาม ระยะเวลา พื้นที่ และเงื่อนไขที่กำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
    - แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา ปีงบประมาณ 2564  (16 ต.ค.63) ดาวน์โหลด
   - ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ. ปี  2563 ดาวน์โหลด
    - การคิดประมาณราคาวัสดุ ดาวน์โหลด
    - แบบแสดงการยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ดาวน์โหลด
    - เอกสารรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
การประมาณการซ่อมแซม
    หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 2564 ดาวน์โหลด
    - แบบพิมพ์แบบ ปร.4-5-6  ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์12 ก.ค. 2563 19:29โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2563 00:34 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์10 ก.พ. 2563 20:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:06 ]แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565

โพสต์18 พ.ย. 2562 22:31โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:02 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562

โพสต์9 ก.ค. 2562 00:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:08 ]


Include gadget (iframe)


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์21 มี.ค. 2562 19:59โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:09 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์22 ม.ค. 2562 18:20โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:10 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์27 มิ.ย. 2561 00:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 00:45 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


1-10 of 56