ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

แบบรูปรายการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

โพสต์โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต ]

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkZGZnRkMzektxUlE

ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน

โพสต์โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต ]

โรงเรียนบ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย เสนอรายงานนักเรียนพักรวมกับชุมชน 2 คน
1679000020304 เด็กหญิงภัทรพร  บุญภี ม.3
1679000020304 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีละ ม.1

แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน  ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)
ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 1
ผลการจัดสรรงบประมาณ
ภาคเรียนที่ 1/2560
(คนละ 4,000 บาท/ภาคเรียน)

ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์18 มิ.ย. 2560 08:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต ]

พิจารณาจากแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 20 = 40 คน
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
 1. ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน
 2. ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 ต่อวัน
 3. ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน
เอกสารประกอบคำของบประมาณ
  1. แผนงาน/โครงการ จำนวน 1 ชุด
  2. แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม(แบบ 1) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  3. แบบรายงานค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนชื่อโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม(แบบ 2) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  4. แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนมารวม/เลิก(แบบ 3) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  5. แบบสำรวจการเดินทางมาเรียนรวมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะ(แบบ 4) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  จัดสรรงบประมาณ

  รายการ

  จำนวนโรงเรียนหลัก

  จำนวนโรงเรียนมารวม

  งบประมาณ

  งบประมาณที่ขอจัดตั้งภาคเรียนที่ 1/2560

  27

  42

  862,000

  บาท

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาคเรียนที่ 1/2560

  22

  25

  631,300

  บาท

  เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

   

   

  230,700

  บาท

  ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

  โพสต์1 พ.ค. 2560 21:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 09:54 ]      ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC ,GIS ,E-MIS (ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา) ,B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) ,M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) ปี  2560

  โรงเรียนที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ DMC  ประกาศเลิกสถานศึกษา 2 โรงเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2560)

  โพสต์24 ก.พ. 2560 16:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

  จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 ได้ประกาศยุบโรงเรียนไปแล้ว 6 โรงเรียน จาก 169 โรงเรียน
  มีจำนวนโรงเรียนคงเหลือ 163 โรงเรียน
  ประกาศยุมครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 2 โรงเรียน
  คงเหลือทั้งสิ้น 161 โรงเรียน
  ปัจจุบัน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

  ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)

  โพสต์24 ก.พ. 2560 16:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2560 16:42 ]

  จากข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
  จำนวน โรงเรียน 169 โรงเรียน
  ยุบครั้งที่ 1 (ณ วันที่ 29 กันยายน 2559) จำนวน 6 โรงเรียน
  คงเหลือ 163 โรงเรียน

  ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

  โพสต์23 ก.พ. 2560 09:36โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 20:38 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]  ส่งข้อมูลมาที่ obecdoc@gmail.com

  นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ITEC  ข่าว/ภาพ

  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนมากกว่า 1,000 คน) 
  * ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 6 เดือน หมายถึง ค่าไฟฟ้าทั้งหมดของโรงเรียนที่จ่ายให้กับการไฟฟ้า
  ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำนวนหลอดไฟ  * ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 6 เดือน
  31 เมืองเลย สพป.เลย เขต1 3388 55 440 450,161.47
  32 อนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 3294 35 280 235,415.65

  ในเบื้องต้น สพฐ.แจ้งให้ โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน ตามข้อมูลข้างต้น 
  • ดำเนินการกรอก xx
  ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

  ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561

  โพสต์21 ก.พ. 2560 21:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 06:00 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้รายงานข้อมูลตามความจำเป็น เพื่อขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561 ดังนี้
  รุ่นที่ 1 (จำนวน 3 โรงเรียน คือ บ้านนาดินดำ, บ้านท่าลี่ และชุมชนบ้านนาด้วง) ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมรายการที่ต้องการตามความจำเป็น
  รุ่นที่ 2 (จำนวน 5 โรงเรียน คือ บ้านนาป่าหนาด, อนุบาลเลย, ชุมชนบ้านปากห้วย, ชุมชนบ้านอาฮี และบ้านหนองปกติ) ขอรับการสนับสนุนรายการที่ต้องการ เรียงลำดับตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ

  ทั้งนี้ หากเป็นรายการซ่อมแซมโรงเรียน ปรับสภาพแวดล้อม (รายการที่ 8) ให้ส่งแบบ ปร.4 , ปร.5, ปร.6 แนบมาด้วย (File PDF)
  โรงเรียนในสังกัดเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ช่องทาง ->>  ดูข้อมูลขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ(งบลงทุน) ปี 2561 รุ่นที่ 1,2
  ส่งรายงาน สพฐ.แล้ววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21.00 น.
  มณฑล พร้อมสันเทียะ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1

  โพสต์16 ก.พ. 2560 20:36โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 19:28 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


  เอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  1. ระเบียบวาระประชุม กศจ.เลย
  2. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ 48/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณ และเงินเหลือจ่าย(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
  3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560
  4. รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
  5. แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

  รายงานผลการดำเนินงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

  โพสต์27 ธ.ค. 2559 02:26โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2559 02:42 ]

  1-10 of 34