ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1

โพสต์16 ก.พ. 2560 20:36โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


เอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1รายงานผลการดำเนินงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์27 ธ.ค. 2559 02:26โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2559 02:42 ]

เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน

โพสต์21 ธ.ค. 2559 19:03โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1
คีย์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  http://budget61.jobobec.in.th/
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559


การดำเนินการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์6 ธ.ค. 2559 20:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1


Conference 2 Dec. 2559 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

โพสต์1 ธ.ค. 2559 19:28โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2559 00:00 ]

เรื่องที่ต้องดำเนินการของโรงเรียนเครือข่าย
 1. การดำเนินการยุบเลิกสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ตามข้อ 11(1)
 2. การดำเนินการให้หน่วยงานอื่นใช้ที่ราชพัสดุ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 3. การบริหารทรัพย์สินหลังจากเลิกสถานศึกษา  :  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญหลังจากเลิกสถานศึกษา : กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 5. การดำเนินการกับบุคลากรของสถานศึกษา : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ไฟล์เอกสารการดำเนินการของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย Download File ได้จากลิงค์ด้านล่างสุดของบทความนี้
 1. ไฟล์ - เอกสารการดำเนินการของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)และโรงเรียนเครือข่าย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9laTEuZ28udGh8cGxhbnxneDo2ZDY4ZmQ5OTkxMjBkNGFi
 2. ไฟล์ - เอกสารการส่งคืนทรัพย์สินของโรงเรียนเครือข่าย โดย นายวันชัย  ธงชัย ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ. http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9laTEuZ28udGh8cGxhbnxneDozNWJmMTNkZTdhNjM5YTA2
Download Files :-
 • แนวทางการดำเนินงานการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • แนวทางการดำเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกเพื่อ Download Files : https://sites.google.com/a/loei1.go.th/plan/e-files-group/form

วิดีโอ YouTube


แหล่งข้อมูล :-
 1. การดำเนินการ ครั้งที่ 1  http://plan.loei1.go.th/news/karkhxngbpramanrongreiynmaehelkpracapingbpraman2559
 2. การดำเนินการ ครั้งที่ 2  http://plan.loei1.go.th/news/phaenkarwikheraah-rongreiyndikilban
 3. การดำเนินการ ครั้งที่ 3  http://plan.loei1.go.th/news/conference2dec2559rongreiyndikilbanmaehelk


รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลย 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 พ.ย. 2559 07:06โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 20:51 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

นางขนิษฐา คับเพียง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สพป.ลย 1     ข้อมูล/เรียบเรียง/ตันฉบับ
นายประทีป จิตต์งามขำ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   สพป.ลย 1            ข้อมูล/เรียบเรียง/ตันฉบับ
นายจักรกริช อาจแก้ว    นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   สพป.ลย 1          ข้อมูล/เรียบเรียง/ตันฉบับ/ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574

โพสต์16 พ.ย. 2559 19:10โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2559 19:20 ]

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม


รอบและแนวทางการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
ปี 2560-2564
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm)/ ระบบความคิด (Mind set) ของหน่วยงานและบุคคลในภาคการศึกษา
 • การปรับระบบและกลไกการบริหารจัดการที่นำไปสู่คุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค
 • การทดลองนำร่องระบบการบริหารจัดการ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการขยายผลในระยะต่อไป
 • การจัดทำแผนขั้นตอนการเปลี่ยนผ่าน และแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ปี 2565-2569
 • การขยายผลรูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 • การกำกับติดตามประเมินผลการพัฒนา เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุ
 • การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต
ปี 2570-2574
 • การปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล และกลไกการบริหารจัดการ ในเชิงระบบและการบริหารจัดการในลักษณะเชิงพื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน

(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

โพสต์16 พ.ย. 2559 19:07โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2559 19:07 ]

อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://dmcrth.dmcr.go.th/ppsd/detail/660/

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2015/12/thti28

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงขอสรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จากเอกสาร เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12” และเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2558 ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน

โพสต์9 พ.ย. 2559 23:28โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2559 22:05 ]

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป
กลุ่มงบประมาณ  3
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


รายงานผลติดตามมาตรฐานเขต พ.ศ.2559

โพสต์8 พ.ย. 2559 19:22โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

สพฐ.ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ สพท.ทุกเขต ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559
โดยมีกระบวนการขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลทั้งในส่วนกลางและเชิงประจักษ์ (สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติ)


1-10 of 26