ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

รายการหน้าเว็บย่อย

การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์22 เม.ย. 2563 22:01โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์10 ก.พ. 2563 20:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2563 01:25 ]


แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565

โพสต์18 พ.ย. 2562 22:31โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2563 23:42 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562

โพสต์9 ก.ค. 2562 00:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2563 23:46 ]

Include gadget (iframe)


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์21 มี.ค. 2562 19:59โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 00:33 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์22 ม.ค. 2562 18:20โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 00:27 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์27 มิ.ย. 2561 00:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 00:45 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)

โพสต์5 ธ.ค. 2560 23:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด้วย สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาจึงให้ สพท.แจ้งพิจารณาจัดสรรให้ ร.ร.ในสังกัด ยกเว้น ร.ร.ศึกษาพิเศษ,ศึกษาสงเคราะห์และ ร.ร.ดีประจำตำบล และให้รายงานการจัดสรรภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตลอดจนเป็นการรองรับสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำระบบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์คุณภาพสูงสุด

สพป.เลย เขต ๑ ได้รับจัดสรร ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท

  1. แจ้งโรงเรียนทุกโรง ที่มีความต้องติดตั้งขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาของบประมาณมายัง สพป.เลย ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวข้างต้น
  3. แจ้งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต

1-10 of 54