การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564(ครั้งที่ 1)

โพสต์7 เม.ย. 2564 01:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2564 17:17 ]
 
พิจารณาจากแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 20 = 40 คน
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
  1. ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน
  2. ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 ต่อวัน
  3. ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน
เอกสารประกอบคำของบประมาณ
  1. แผนงาน/โครงการ จำนวน 1 ชุด
  2. แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม(แบบ 1) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  3. แบบรายงานค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนชื่อโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม(แบบ 2) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  4. แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนมารวม/เลิก(แบบ 3) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  5. แบบสำรวจการเดินทางมาเรียนรวมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะ(แบบ 4) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
จัดสรรงบประมาณ

รายการ

จำนวนโรงเรียนหลัก

จำนวนโรงเรียนมารวม

งบประมาณ

งบประมาณที่ขอจัดตั้งภาคเรียนที่ 1/2564
บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาคเรียนที่ 1/2560
บาท

เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

 

 


บาท