การจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน

โพสต์9 พ.ย. 2559 23:28โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2559 22:05 ]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป
กลุ่มงบประมาณ  3
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:37
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:37
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:37
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:37
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:37
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:37
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:38
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:38
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:38
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:38
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:38
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:38
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:39
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:39
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:39
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:39
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
9 พ.ย. 2559 23:39
Comments