การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุนฯ

โพสต์3 ต.ค. 2560 05:32โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 08:43 ]
การจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป
เกณฑ์นักเรียน/ขนาดโรงเรียน
 • คาครุภัณฑ์จะจัดตั้งไดเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต 21 คนขึ้นไป
 • คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคากอสรางใหมจะจัดตั้งไดเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 40 คนขึ้นไป
 • คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาปรับปรุงซอมแซมสามารถจัดตั้งไดทุกโรงเรียน 
ปัญหา : มีหลายโรงเรียนที่ส่งแบบจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2562 ไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดให้ความรู้กรอบแนวทางและวิธีการกรอกแบบต่างๆ ก่อนแจ้งกำหนดการให้โรงเรียนส่งเอกสาร
 1. เว็บไซต์สำหรับเขตพื้นที่เข้ารายงาน http://budget62.jobobec.in.th
 2. แบบประเมินการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด้านการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม)
 3. แบบประเมินการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด้านการจัดสรรงบประมาณ)
 4. เอกสารที่ต้องส่งเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 มีดังนี้
  1. แบบขอครุภัณฑ์  : 4. รายการครุภัณฑ์.xlsx  8. แบบขอ่จัดตั้งค่าครุภัณฑ์
  2. แบบขออาคาร สิ่งก่อสร้าง  : 14. แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-13.xls
  3. แบบ ปร.4-5-6  :  แบบพิมพ์ ปร.4-5-6
 5. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2562 ‎‎‎(งบลงทุน)‎‎‎

  กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์

  กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 256งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ภาคผนวก

  • ปฏิทินการดำเนินงาน
  • บันทึกข้อความ การจัดส่งรูปแบบรายการ ปี 2556
  • ลักษณะอาคารและราคามาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ  https://drive.google.com/open?id=0B2lnxeYL9smVeGlzeEVGLUxDTVU
  • คำสั่งคณะทำงาน
  ขั้นตอนการดำเนินการของเขตพื้นที่การศึกษา
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความต้องการและจัดตั้งงบประมาณของสำนักงาน
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา
  3. เอกสารนำเสนอเพื่อเข้าคณะกรรมการพิจารณา
   1. ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
   2. ไฟล์ Excel นำเสนอข้อมูล/น้ำหนักคำนวณความจำเป็นขาดแคลน
  Comments