การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุนฯ

โพสต์17 พ.ย. 2563 16:10โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2564 19:43 ]

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
    1. เอกสารคู่มือแบบแยกไฟล์ ดาวน์โหลด
    2. เอกสารคู่มือแบบ PDF  ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
    1. เอกสารคู่มือแบบแยกไฟล์ ดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องส่งเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
    1. แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสถานศึกษา ดาวน์โหลด
    2. แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด  ตัวอย่าง แบบ 3-3 ดาวน์โหลด
    3. แบบฟอร์มคำขอสิ่งก่อสร้าง   ดาวน์โหลด
    4. แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม (ปร.4-6)  ดาวน์โหลด   และ แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซม ดาวน์โหลด
     (ตัวอย่างการประมาณการซ่อมแซม ดาวน์โหลด   ตัวอย่าง ปร 4-6 แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ)

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
    - กรอบ/แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
    - เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
    - คำชี้แจงการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลด
    - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ลิงค์
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สพฐ. ลิงค์
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - กรอบ/แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ และเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด
    - ลักษณะอาคาร และราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด
    - ตารางแสดงแบบอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่จำแนกตาม ระยะเวลา พื้นที่ และเงื่อนไขที่กำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
    - แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา ปีงบประมาณ 2564  (16 ต.ค.63) ดาวน์โหลด
   - ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ. ปี  2563 ดาวน์โหลด
    - การคิดประมาณราคาวัสดุ ดาวน์โหลด
    - แบบแสดงการยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ดาวน์โหลด
    - เอกสารรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
การประมาณการซ่อมแซม
    หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 2564 ดาวน์โหลด
    - แบบพิมพ์แบบ ปร.4-5-6  ดาวน์โหลด Comments