การจัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์8 ส.ค. 2560 21:13โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 08:45 ]
https://area-plan61.jobobec.in.th/area_index.php

การดำเนินงาน
  1. คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ชุด
  2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินประมาณ 8 - 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน
    • กลุ่มงบบริหารสำนักงาน งบประมาณ 3 - 5 ล้านบาท
    • กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ 2 - 3 ล้านบาท
    • กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 2 - 3 ล้านบาท
  3. จัดทำคำของบประมาณตามกำหนดแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ บันทึกในโปรแกรม area-plan61.jobobec.in.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.
  4. รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  area_plan61

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 ส.ค. 2560 22:47
Ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 ส.ค. 2560 00:14
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 ส.ค. 2560 22:47
Comments