การจัดทำโครงการปี 2560 และขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561

โพสต์2 พ.ย. 2559 03:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
การจัดตั้งงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
2 พ.ย. 2559 03:50
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
2 พ.ย. 2559 03:50
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
2 พ.ย. 2559 20:13
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
3 พ.ย. 2559 20:31
Comments