การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

โพสต์24 ต.ค. 2560 09:23โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2560 14:53 ]
สืบเนื่องจาก
การจัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรื่องเดิม - คลิก
และ
ผลจากการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการดังนี้
  1. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล
  2. แต่งตั้งและประชุมคณะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประกอบด้วย ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/ศึกษานิเทศก์/ตัวแทนจากสถานศึกษา(ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา)
  3. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ที่ผ่านมา
  4. ทบทวน และนำเสนอ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
  5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ตามแนวทางใหม่ที่ สพฐ.กำหนดแนวทางไว้
  6. นำสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านระบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ (E-Budget)

ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:29
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:30
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:30
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:30
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:30
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:30
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:30
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:30
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:30
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ต.ค. 2560 08:31
Comments