การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)

โพสต์5 ธ.ค. 2560 23:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ด้วย สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาจึงให้ สพท.แจ้งพิจารณาจัดสรรให้ ร.ร.ในสังกัด ยกเว้น ร.ร.ศึกษาพิเศษ,ศึกษาสงเคราะห์และ ร.ร.ดีประจำตำบล และให้รายงานการจัดสรรภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตลอดจนเป็นการรองรับสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำระบบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์คุณภาพสูงสุด

สพป.เลย เขต ๑ ได้รับจัดสรร ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท

  1. แจ้งโรงเรียนทุกโรง ที่มีความต้องติดตั้งขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาของบประมาณมายัง สพป.เลย ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวข้างต้น
  3. แจ้งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
5 ธ.ค. 2560 23:05
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
5 ธ.ค. 2560 23:06
Comments