การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.2555-2556 (งบแปรญัตติ)

โพสต์21 มิ.ย. 2559 07:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:34 ]
http://e-budget.jobobec.in.th/school_login_form.php
เข้าระบบรายงานที่เว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th/school_login_form.php
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกรายงานผล-ด้านล่าง
ปีงบฯโรงเรียน 
รายการที่ได้รับจัดสรร 
รายการที่อนุมัติ
เลืก 
2556
 บ้านก้างปลา 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
556
 บ้านน้ำภู 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านแหล่งควาย 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 ชุมชนบ้านนาอ้อ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านติ้วน้อย 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านนาดินดำ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 500,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 500,000 บาท
2556
 บ้านหนองหญ้าไซ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านหนองผำ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านสูบ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 500,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 500,000 บาท
2556
 บ้านสะอาดลายเหนือ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านกกทอง 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านน้ำคิว 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านกกดู่ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านนาแขม 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านห้วยทราย 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านบุฮม 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านใหม่ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านนาซ่าว 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2555
 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 
 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐาสากล งบฯ 2,500,000 บาท 
 ห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล งบฯ 2,500,000 บาท
2556

 บ้านนาป่าหนาด 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556

 บ้านธาตุวิทยา 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 400,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 400,000 บาท
2556
 บ้านสงเปือย 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 เพียงหลวง 18 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านท่าดีหมี 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 ชุมชนบ้านอาฮี 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 250,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ งบฯ 250,000 บาท
2556
 บ้านคกไผ่ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2555
 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 
 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐาสากล งบฯ 2,500,000 บาท 
 ห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล งบฯ 2,500,000 บาท
2556
 บ้านโพนทอง 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านคอนสา 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านแก่งปลาปก 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านห้วยบ่อซืน 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านวังผา 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านปากเนียม 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 ชุมชนบ้านนาด้วง 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านแก้วเมธี 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556

 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2555

 ชุมชนบ้านท่าสะอาด 
 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐาสากล งบฯ 2,500,000 บาท 
 ห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล งบฯ 2,500,000 บาท
2556

 บ้านท่าสวรรค์ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านน้ำสวยภักดี 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านโพนสว่างวังเย็น 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท
2556
 บ้านห้วยตาด 
 ครุภัณฑ์การศึกษา งบฯ 300,000 บาท 
 สื่อ/ครุภัณฑ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งบฯ 300,000 บาท