การเสนอความต้องการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

โพสต์30 ต.ค. 2559 20:29โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2559 22:27 ]
โครงการ/กิจกรรม ประจิปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แนวทางการเสนอความต้องการในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประการ
  1. การเสนอความต้องการครั้งนี้ไม่ใช่การนำเสนอเฉพาะแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่เป็นการเสนอความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานของเขตพื้นที่ในภาพรวมที่จะบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  2. ให้เขตพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานของเขตพื้นที่โดยให้สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ
  3. เสนอรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และข้อเสนอแนะ ให้ครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ (โครงการในแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำมาบรรจุในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิดและพัฒนาครู หรือยุทธศาสตร์อื่นที่สอดคล้องได้)
  4. การนำเสนอโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์เขตพื้นที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงกรอบวงเงินที่จะได้รับจัดสรร สามารถเสนอได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับความจำเป็น ความเป็นไปได้ และความต้องการในการแก้ไขปัญหาของแต่ละเขตพื้นที่
  5. ให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
** ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากท้ายบทความ **


Ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
30 ต.ค. 2559 20:30
Comments