การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์7 ส.ค. 2559 20:46โดยITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2559 18:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ข้อมูลนำเข้าระบบ http://psdgplan.kalasin3.go.th/index.php
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 24.00 น.
การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กรอกข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (24.00 น.)
เลขที่คำขอ ประเด็น โรงเรียน ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
57 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านธาตุวิทยา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน   300,000 รร.กรอก
532 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านใหม่ ปรับปรุงห้องสมุด   300,000 รร.กรอก
10939 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียน   300,000  
11055 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) ชุมชนบ้านปากห้วย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...   300,000  
11074 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านท่าลี่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าลี่สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล   300,000  
11100 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านนากระเซ็ง สร้างคน สร้างชาติ...   300,000  
11124 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านกกดู่ อ่านออก อ่านได้...   300,000  
11143 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านเพียซำพุวิทยา จ้างครูสอนกลุ่มสาระวิทยาศาตร์   300,000  
11177 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านแก้วเมธี อ่านออก อ่านได้...   300,000  
11204 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ค่ายกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด   300,000  
11223 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านนาซ่าว บูรณาการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่...   300,000  
11245 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านนาโคก ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   300,000  
11286 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) ชุมชนบ้านปากชม จัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมตามแนวทางสะเต็มศึกษา...   300,000  
11313 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านสะอาดลายเหนือ การบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกของนักเรียน   300,000  
11331 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านห้วยตาด อ่านออก อ่านได้...   300,000  
11348 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านคอนสา การบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกของนักเรียน   300,000  
11396 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก พูดภาษาอังกฤษ...   300,000  
11418 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านเชียงคาน... พัฒนาสักยภาพคสู้เพื่อศิษย์   300,000  
11438 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านน้ำพร พูดภาษาอังกฤษ...   300,000  
11468 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านกกทอง การพัฒนาครู...   300,000  
11498 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านนาดอกคำ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้...   300,000  
11524 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านนาดินดำ การพัฒนาครู...   300,000  
11550 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านผาแบ่น กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   300,000  
11576 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านท่าสวรรค์ พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   300,000  
11610 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) อนุบาลเลย พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสื่อสาร...   300,000  
11636 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านโคกใหญ่ บริหารจัดการตามนโยบายการอ่านออก...   300,000  
11660 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านนาโป่ง จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ...   300,000  
11680 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) ชุมชนบ้านท่าสะอาด ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน   300,000  
11699 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านน้ำแคม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา...   300,000  
11720 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านห้วยพอด STEMP Education สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา   300,000  
11728 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านกำพี้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้สุ่ศตวรรษที่...   300,000  
11750 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) ชุมชนบ้านนาด้วง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต...   300,000  
11759 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านโพนสว่างวังเย็น พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   300,000  
11770 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านแก่งปลาปก อ่านออก อ่านได้...   300,000  
11821 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์... อ่านออก อ่านได้...   300,000  
11841 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านหนองผือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   300,000  
11850 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านแหล่งควาย ลดทฤษี เพิ่มปฏิบัติ   300,000  
11861 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านหนองปกติ พัฒนาการคิดวิเคราะห์...   300,000  
11873 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านสูบ ลดทฤษี เพิ่มปฏิบัติ   300,000  
11880 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) ชุมชนบ้านอาฮี พัฒนาการคิดวิเคราะห์...   300,000  
11895 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านอุมุง พัฒนาทักษะและวิชาการและคุณธรรม...   300,000  
11909 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร ปรับปรุงห้องสมุดให้มีคุณภาพ   300,000  
11917 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านนาแขม พัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสู่อาเซียน   300,000  
11929 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) ห้วยซวกคกเลาใต้ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   300,000  
11943 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านห้วยอาลัย อ่านออก อ่านได้...   300,000  
11955 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านยาง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร   300,000  
11970 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านนากระเซ็ง เดินตามรอยพ่อ...   300,000  
11983 ด้านการบริหารจัดการ(กพร.) บ้านสงเปือย STEM Education สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   300,000  
11991 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านห้วยม่วง ลดทฤษี เพิ่มปฏิบัติ   300,000  
11996 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านคกเว้า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้...   300,000  
12001 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านนาโม้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้...   300,000  
12007 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านน้ำภู เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้...   300,000  
12014 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านนาป่าหนาด บูรณาการ STEM...   300,000  
12024 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ STEMP Education สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา   300,000  
12033 ด้านการปฏิรูปการศึกษา(ศูนย์ปฏิรูปฯ) บ้านปากปัด STEMP Education สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา   300,000  

Ċ
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
7 ส.ค. 2559 20:46
Comments