ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน

โพสต์23 มิ.ย. 2560 22:58โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 23:30 ]
โรงเรียนบ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย เสนอรายงานนักเรียนพักรวมกับชุมชน 2 คน
1679000020304 เด็กหญิงภัทรพร  บุญภี ม.3
1679000020304 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีละ ม.1

แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน  ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)
ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 1
ผลการจัดสรรงบประมาณ
ภาคเรียนที่ 1/2560
(คนละ 4,000 บาท/ภาคเรียน)

Ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
23 มิ.ย. 2560 23:22
Comments