ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์18 มิ.ย. 2560 08:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 22:08 ]
พิจารณาจากแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 20 = 40 คน
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
 1. ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน
 2. ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 ต่อวัน
 3. ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน
เอกสารประกอบคำของบประมาณ
  1. แผนงาน/โครงการ จำนวน 1 ชุด
  2. แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม(แบบ 1) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  3. แบบรายงานค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนชื่อโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม(แบบ 2) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  4. แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนมารวม/เลิก(แบบ 3) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  5. แบบสำรวจการเดินทางมาเรียนรวมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะ(แบบ 4) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  จัดสรรงบประมาณ

  รายการ

  จำนวนโรงเรียนหลัก

  จำนวนโรงเรียนมารวม

  งบประมาณ

  งบประมาณที่ขอจัดตั้งภาคเรียนที่ 1/2560

  27

  42

  862,000

  บาท

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาคเรียนที่ 1/2560

  22

  25

  631,300

  บาท

  เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

   

   

  230,700

  บาท

  Ĉ
  มณฑล พร้อมสันเทียะ,
  23 มิ.ย. 2560 22:09
  Comments