โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ AMSS++

โพสต์27 มี.ค. 2559 23:45โดยITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2559 19:10 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว จึงได้นำระบบ AMSS++ มาใช้ในการบริหารจัดการ

Comments