ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561

โพสต์21 ก.พ. 2560 21:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 06:00 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้รายงานข้อมูลตามความจำเป็น เพื่อขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561 ดังนี้
รุ่นที่ 1 (จำนวน 3 โรงเรียน คือ บ้านนาดินดำ, บ้านท่าลี่ และชุมชนบ้านนาด้วง) ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมรายการที่ต้องการตามความจำเป็น
รุ่นที่ 2 (จำนวน 5 โรงเรียน คือ บ้านนาป่าหนาด, อนุบาลเลย, ชุมชนบ้านปากห้วย, ชุมชนบ้านอาฮี และบ้านหนองปกติ) ขอรับการสนับสนุนรายการที่ต้องการ เรียงลำดับตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ

ทั้งนี้ หากเป็นรายการซ่อมแซมโรงเรียน ปรับสภาพแวดล้อม (รายการที่ 8) ให้ส่งแบบ ปร.4 , ปร.5, ปร.6 แนบมาด้วย (File PDF)
โรงเรียนในสังกัดเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ช่องทาง ->>  ดูข้อมูลขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ(งบลงทุน) ปี 2561 รุ่นที่ 1,2
ส่งรายงาน สพฐ.แล้ววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21.00 น.
มณฑล พร้อมสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
21 ก.พ. 2560 21:47
Ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 05:53
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 05:53
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 05:53
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 05:53
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 05:53
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 05:53
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 05:54
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 05:54
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 05:54
Comments