ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1

โพสต์16 ก.พ. 2560 20:36โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 19:28 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]

เอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  1. ระเบียบวาระประชุม กศจ.เลย
  2. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ 48/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณ และเงินเหลือจ่าย(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
  3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560
  4. รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
  5. แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 19:34
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
21 มี.ค. 2560 21:25
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
16 ก.พ. 2560 20:55
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
19 ก.พ. 2560 21:33
Comments