แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574

โพสต์16 พ.ย. 2559 19:10โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2559 19:20 ]
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม


รอบและแนวทางการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
ปี 2560-2564
  • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm)/ ระบบความคิด (Mind set) ของหน่วยงานและบุคคลในภาคการศึกษา
  • การปรับระบบและกลไกการบริหารจัดการที่นำไปสู่คุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  • การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค
  • การทดลองนำร่องระบบการบริหารจัดการ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการขยายผลในระยะต่อไป
  • การจัดทำแผนขั้นตอนการเปลี่ยนผ่าน และแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ปี 2565-2569
  • การขยายผลรูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  • การกำกับติดตามประเมินผลการพัฒนา เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุ
  • การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต
ปี 2570-2574
  • การปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล และกลไกการบริหารจัดการ ในเชิงระบบและการบริหารจัดการในลักษณะเชิงพื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน

Comments