แผนการวิเคราะห์-โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

โพสต์15 ก.ย. 2559 15:57โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2559 00:01 ]
     
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  ๑๒๐  ลงมา

แนวทางดำเนินการ
 1. สร้างความเข้าใจ ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
 2. เลือกโรงเรียนแม่เหล็ก ที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 6 กม.
 3. พัฒนาโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยการพัฒนาทางกายภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ โดยใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินอุดหนุน
 4. สร้างศรัทธาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นเพื่อ เป็นการดึงดูดนักเรียน
 5. เกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรให้โรงเรียนดีใกล้บ้านมีอัตรากำลังครู และบุคลากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
 6. สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่วางแผนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
แผนการวิเคราะห์
 1. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความเห็นชอบ
 2. ระยะทางระหว่างโรงเรียนไม่เกิน 6 กิโลเมตร
 3. มีความเข้มแข็ง โรงเรียนมีความพร้อม มีศักยภาพ (1.กายภาพ 2.วิชาการ 3.ครูและบุคลากร)
หมายเหตุ
 1. หลังจากบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว ให้ชุมชนร่วมกันพิจารณา วางแผนตัดสินใช้ประโยชน์ อาคารสถานที่ ร่วมกัน
 2. การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนแม่เหล็ก  1.กายภาพ 2.วิชาการ 3.ครูและบุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สนผ. สพฐ. โทร.02 288 5854
E-mail : dataobec@gmail.com

วิดีโอ YouTube


การดำเนินงานในปี 2559
 1. ยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเป็นศูนย์โดยผ่านความเห็นชอบจาก กศจ.เลย จำนวน 6 โรงเรียน คือ
  1. โรงเรียนบ้านบง  อ.เมืองเลย
  2. โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน  อ.เมืองเลย
  3. บ้านปากภู  อ.เมืองเลย
  4. โรงเรียนบ้านนาม่วง  อ.เมืองเลย
  5. โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง  อ.เชียงคาน
  6. โรงเรียนบ้านน้อย  อ.เชียงคาน
 2. ควบรวมโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 3 โรงเรียน(รุ่นที่ 1 บัญชี สพฐ.310) คือ
  1. โรงเรียนบ้านท่าลี่  อ.ท่าลี่  -> จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านชลประทาน  อ.ท่าลี่ ปีการศึกษา 2/2559 เป็นศูนย์
  2. โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  อ.นาด้วง -> จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์  อ.นาด้วง ปีการศึกษา 2/2559 เป็นศูนย์
  3. โรงเรียนบ้านนาดินดำ  อ.เมืองเลย -> จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล  อ.เมืองเลย ปีการศึกษา 2/2559 เป็นศูนย์
 3. งบประมาณที่โรงเรียนแม่เหล็กได้รับในปีงบประมาณ 2559 ทั้ง 3 โรงเรียนจำแนกเป็น
  1. งบประมาณเหลือจ่ายปี 2559 หมวดเงินอุดหนุนโรงเรียนละ 3,350,000 บาท รวม 10,050,000 บาท
  2. งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กปี 2559 งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ รวม 6,099,800 บาท
 4. โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย (รุ่นที่ 2 - บัญชี สพฐ.310-59)
  1. โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน นักเรียน 84 ครู 6 -> โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 นักเรียน 21 ครู 2 ระยะทาง 3.5 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
 5. โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย (รุ่นที่ 2 - เพิ่มเติมบัญชี สพฐ.310-59)
   1. โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อ.ท่าลี่ นักเรียน 332 ครู 22 -> โรงเรียนบ้านหาดพระ นักเรียน 9 ครู 2 ระยะทาง 6 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
   2. โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย นักเรียน 1,239 ครู 53 -> โรงเรียนบ้านนาบอน นักเรียน 4 ครู 2 ระยะทาง 5.1 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
   3. โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อ.ท่าลี่ นักเรียน 102 ครู 13 -> โรงเรียนบ้านน้ำพาน อ.ท่าลี่ นักเรียน 17 ครู 1 ระยะทาง 3 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
   4. โรงเรียนบ้านหนองปกติ อ.ท่าลี่ นักเรียน 17 ครู 3 => 
    • โรงเรียนบ้านแก่งม่วง นักเรียน 20 ครู 1 ระยะทาง 6 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
    • โรงเรียนบ้านวังเป่ง นักเรียน 17 ครู 1 ระยะทาง 3 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
    • โรงเรียนบ้านห้วยคัง นักเรียน 12 ครู 2 ระยะทาง 2.5 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  หมายเหตุ
  1. สำนักงานเขตพื้นที่ตั้งศูนย์บัญชาการ War Room เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด
  2. ฝ่ายแผน/การเงินฯ/ตรวจสอบภายใน กำกับติดตามการใช้งบประมาณ
  3. บุคลากร - ดูแลเรื่องแผนอัตรากำลังครู
  4. ศึกษานิเทศก์ - ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด
  นโยบายการดำเนินงานในปี ต่อไป 
  • ปี 2561 - 2562 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40
  • ปี 2563 - 2564 โรงเรียนที่ม่ีนักเรียนต่ำกว่า 60
  • ปี 2562 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 80
  • ปี 2563 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 100
  • ปี 2564 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120

  แหล่งข้อมูล :-
  1. การดำเนินการ ครั้งที่ 1  http://plan.loei1.go.th/news/karkhxngbpramanrongreiynmaehelkpracapingbpraman2559
  2. การดำเนินการ ครั้งที่ 2  http://plan.loei1.go.th/news/phaenkarwikheraah-rongreiyndikilban
  3. การดำเนินการ ครั้งที่ 3  http://plan.loei1.go.th/news/conference2dec2559rongreiyndikilbanmaehelk

  Ĉ
  มณฑล พร้อมสันเทียะ,
  15 ก.ย. 2559 16:24
  Ĉ
  มณฑล พร้อมสันเทียะ,
  18 ก.ย. 2559 23:23
  Comments