(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

โพสต์16 พ.ย. 2559 19:07โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2559 19:07 ]
อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://dmcrth.dmcr.go.th/ppsd/detail/660/

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2015/12/thti28

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงขอสรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จากเอกสาร เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12” และเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2558 ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Comments