ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)

โพสต์29 มิ.ย. 2560 22:05โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2560 20:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


โรงเรียนที่ยังไม่รายงาน ระบบบัญชีกา่รศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.50 น.

รายงานความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 160 โรงเรียน รายงานสมบูรณ์ จำนวน 149 โรงเรียน
ลำดับที่per_codeโรงเรียนส่วนที่ 1ส่วนที่ 2ส่วนที่ 3ส่วนที่ 4ส่วนที่ 5 
1
 บ้านสูบ
2
 เพียงหลวง 18
3
 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
4
 บ้านขอนแก่นหนองบอน
5
 บ้านห้วยทราย
6
 บ้านห้วยเหล็ก
7
 บ้านหาดทรายขาวผามุม
8
 บ้านสาระแพ
9
 บ้านท่าลี่
10
 ชุมชนบ้านปากห้วย
11
 ชุมชนบ้านปากชมComments