รายงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2559

โพสต์11 ก.ย. 2559 20:07โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2559 22:58 ]
https://goo.gl/forms/k5kLFdsvr8QQpNmf1


โรงเรียนที่รายงานแล้ว
ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน Smis 8 หลัก การบริหารงานวิชาการ(โครงการ) การบริหารงานทั่วไป(โครงการ) การบริหารงานบุคคล(โครงการ) การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน(โครงการ) การบริหารกิจการนักเรียน(โครงการ) ลงชื่อผู้รายงาน ตำแหน่ง
บ้านท่าเปิบ 42010001 4 2 3 1 5 นายปราการ บุตรโยจันโท ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งป่าติ้ว 42010002 11 8 2 2 5 นายชุมพร แสนประสิทธิ์
บ้านไผ่โทน 42010003 4 2 3 2 4 นายถาวร ไชยโสดา
บ้านห้วยเหล็ก 42010004 19 15 3 5 4 นางนิศรา ไชยเพีย ครู
บ้านตูบโกบ 42010005 11 8 2 2 5 นายทรงเดช จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลาดค้อ 42010006 6 3 2 1 3 นายอาทิตย์ กิจโป้
บ้านกำพี้ 42010007 11 8 1 1 2 นายวุฒินันท์ สุวรรณศรี
บ้านกกดู่ 42010008 11 9 1 3 6 นายสุธน สุพรมอินทร์
บ้านห้วยหวาย 42010009 12 21 2 2 2 นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
บ้านห้วยกระทิง 42010011 15 12 5 7 1 นางสุนิษา หิรัญโท เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านสวนกล้วย 42010012 4 4 4 4 2 นางสุนิษา หิรัญโท เจ้าหน้าที่ธุรการ
อนุบาลเลย 42010015 15 20 1 4 23 นายศิริ คณะศิริวงค์ ครู
บ้านก้างปลา 42010017 14 10 5 6 5 นายพลไชย พลเพชร
บ้านนาบอน 42010018 12 7 4 6 3 นางสริยาภรณ์ พลดาหาญ ครู
บ้านท่าข้ามโพนสว่าง 42010019 12 7 4 6 3 นางพนมพร วัลลภาชัย ครู
บ้านหัวฝาย 42010020 12 7 4 6 3 นายไพบูลย์ กงภูธร ครู
บ้านห้วยทราย 42010021 9 9 1 3 4 นางประไพรัตน์ สอนสีดา
บ้านนาแขม 42010023 11 8 2 1 7 นายสงบ พลพันธุ์
บ้านกกทอง 42010025 10 16 2 1 1 นายลือเดช ป้องศิริ ครู
บ้านหนองหญ้าไซ 42010026 13 13 1 3 4 นางสาวกนกวรรณ ยันบัวบาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านห้วยม่วง 42010027 11 4 1 1 6 นางทิวาพร รักศิลป์ ครู
บ้านหนองนาทราย 42010028 7 8 1 2 1 นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านทรัพย์มงคล 42010029 6 5 2 2 3 นายเทพศักดิ์ ใครอุบล ครู
บ้านหนองผำ 42010030 12 10 4 4 5 นายธงชัย เหง้าวิชัย
บ้านขอนแก่นหนองบอน 42010032 7 9 3 3 3 นางสุภาพรรณ สีหะ
บ้านห้วยโตก 42010035 6 5 4 4 1 นางสาวกัญจรีย์ หิรัญรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านกกชุมแสง 42010036 1 1 1 1 2 นางโสภาพร เสนีย์โสตร
บ้านป่าข้าวหลาม 42010037 5 5 2 3 3 นายเชษฐา นามสกุลแสงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพน 42010038 9 2 3 2 8 นายนิพนธ์ แสนนางชน
ชุมชนบ้านนาอ้อ 42010039 10 6 3 3 6 นายวรดิษฐ์ ดาวงษา ครู
บ้านแหล่งควาย 42010041 21 40 3 6 4 นางสาวกัญจรีย์ หิรัญรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านไร่ทาม 42010042 17 6 3 2 4 นายสุเกียรติ สุจิมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเพียซำพุวิทยา 42010046 6 9 1 2 3 นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านวังแคน 42010049 6 11 2 3 4 นายสมัย วันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดอกบัว 42010050 7 7 1 4 2 นางญาณิศา อยู่งาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะอาดลายเหนือ 42010051 13 14 2 3 6 นายพงศ์ณภัทร บุญโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
มโนบุเรศรบำรุงการ 42010052 6 5 1 1 2 นายทรงยุทธ กาญจนโกมล ครู
บ้านห้วยลวงไซ 42010053 5 4 1 1 4 นายประสงค์ สมอออน ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยสีเสียด 42010055 9 4 3 1 3 นางรัตติยา ทองคำ ครู
บ้านส้าน 42010056 7 3 2 2 5 นายวรฉัตร แก้วมณีวัฒน์
บ้านน้ำภู 42010058 14 25 5 2 25 นางพัชรียา จันทะบับภาศรี ครู
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 42010059 9 7 1 2 5 นายสุรชัย แสนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโคก 42010060 10 9 2 2 3 นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์
บ้านโพนป่าแดง 42010065 8 12 5 3 6 นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสี้ยว 42010066 7 9 2 3 - นายสุริยา หงษ์เวียง
บ้านภูสวรรค์ 42010068 9 4 4 4 3 นายถาวร คำพีระ บ้านภูสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกอไร่ใหญ่ 42010069 11 3 2 2 8 นางวิรัฐยา มีภูเวียง
บ้านท่าสวรรค์ 42010070 16 15 2 3 6 นางสาวนิภาพร ดีตะนะ ครู
บ้านน้ำสวยภักดี 42010071 4 3 3 3 4 นางสาวกิตติมา ชาทองยศ
ชุมชนบ้านท่าสะอาด 42010072 5 4 5 6 5 นางสาวกิตติมา ชาทองยศ
ชุมชนบ้านท่าสะอาด 42010072 24 10 1 3 4 นายพันธุ์เทพ ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 42010073 17 9 3 1 6 นายสมร กองกลิ่น
ชุมชนบ้านนาด้วง 42010074 17 9 3 1 6 นางโกศล กุลกั้ง
บ้านแก้วเมธี 42010075 9 9 4 5 - นางพีระวรรณ วรรณทองสุข ครู
บ้านโพนสว่างวังเย็น 42010078 10 6 3 6 3 นางมัตติกา กนกหงส์
บ้านห้วยตาด 42010079 14 19 2 5 22 นางอรนารถ สุจิมงคล ครู
บ้านนาป่าหนาด 42010081 14 9 2 2 3 นางทัศนวรรณ สุวรรณธรรมมา ครู
บ้านนาป่าหนาด 42010081 9 8 2 4 5 นายเริงศักดิ์ ปางชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าบม 42010083 16 12 3 7 3 นายกมล วันหากิจ ครู
บ้านนาเบน 42010084 13 9 4 6 4 นางสายตะใบ ละตา ครู คศ.3
บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 42010085 7 2 1 1 4 นางศิวารัตน์ วรินทรา รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 42010086 14 30 13 10 17 นายกรีฑาพล ศรพรหม ครู
บ้านหินตั้ง 42010087 8 8 1 2 5 นางศริญญา วงษ์ลา ครู
บ้านแสนสำราญ 42010088 4 2 1 2 2 นางนิตยา บุทองรัตน์ ครู
บ้านคกมาด 42010089 8 6 1 1 1 นางสาวณิชา โคตรมงคล ครู
บ้านโนนสว่าง 42010090 11 12 2 1 1 นายสะอ้าน เมืองกลาง
อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 42010091 27 28 3 7 - นายพิทักษ์ แสงสีดา ตำแหน่ง ครู ครู
บ้านสงเปือย 42010094 7 2 2 3 3 นายสุพล แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผากลางดง 42010095 21 11 3 3 4 นายคำพัน แดงมี
ไทยรัฐวิทยา96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 42010096 17 7 3 3 8 นางรัตนาภา แสนใจวุฒิ ครู
บ้านธาตุวิทยา 42010097 13 6 2 1 8 นางสาวสิริชุดา สอนพรหม ครู
ห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 42010098 8 6 2 2 3 นางสุรัสวดี สีลารักษ์
บ้านห้วยพอด 42010099 8 9 2 3 11 นายแสงทอง ธนะสูตร
บ้านผาพอด 42010100 13 6 3 3 8 นางนิภาพร นามวงษา ครู
บ้านโพน 42010103 11 7 4 2 5 นายสุรพงษ์ แก้วพิลารมย์
บ้านใหม่ 42010104 13 1 1 1 7 นางพนิดา จันทจร ครู
บ้านนาซ่าว 42010106 9 3 2 1 6 นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผาแบ่น 42010107 9 12 3 1 3 นางวิยะดา ภูสีดิน ครู
บ้านผาแบ่น 42010107 9 12 3 1 3 นางวิยะดา ภูสีดิน ครู
บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ 42010108 5 5 3 4 2 นางสาวสุรีฉาย สวัสดิ์รักษ์ ครู
บ้านอุมุง 42010109 8 4 2 2 2 นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง 18 42010112 10 13 5 4 7 นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน
บ้านคกงิ้ว 42010114 10 10 3 2 7 นายประยงค์ วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าดีหมี 42010116 19 6 1 2 1 นายสุรชาติ จันปัดถา
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 42010117 8 8 1 2 4 นายโชคชัย แร่นาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหาดทรายขาวผามุม 42010118 7 6 1 3 4 นายประวิทย์ ตันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสาระแพ 42010119 7 4 2 3 5 นางสุทัศน์ ชัยเภรี ครู
บ้านหัวแก่ง 42010120 8 8 3 2 3 นางสมจิต ตันทอง
บ้านชมน้อย 42010123 10 9 2 3 2 นายอนนท์ แก้วสมบัติ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 42010124 13 4 3 3 10 นายยุทธพล ศรีพล ครู
ชุมชนบ้านเชียงกลม 42010125 8 9 1 1 1 นางแอนนา ศรีบุรินทร์
บ้านโพนทอง 42010127 7 7 3 4 2 นางวนิดา ไมตรีสวัสดิ์ ครู
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 42010131 3 2 1 3 2 นายธวัช ราชมี ครู
ชุมชนบ้านปากชม 42010132 20 14 3 5 12 นายสุรินทร์ จันทาตีด
บ้านหาดเบี้ย 42010134 6 11 2 2 3 นางไพวรรณีย์ สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคกไผ่ 42010135 9 5 2 1 1 นายเผด็จ ผาหอมสุข
บ้านปากเนียม 42010140 12 10 2 5 11 นายศิริ จันทะพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากเนียม 42010140 12 10 2 2 10 นายนิเวศน์ มณีสิงห์ ครู
บ้านห้วยพิชัย 42010142 9 9 2 1 - นางดุษฎี ศรีจำปา
บ้านหาดคัมภีร์ 42010144 7 3 1 2 5 นางจิตราวดีพานิช ครู
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 42010145 6 8 1 1 2 นางบุญเยี่ยม รินลา
บ้านนาโม้ 42010146 4 8 1 1 3 นายธวัชัย ชันทะ ครู
บ้านคกเว้า 42010147 8 8 5 6 4 นางสาวณัฎฐยา พิมโคตร
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 42010148 10 12 10 10 8 นางสาวณัฐยา พิมโคตร
บ้านบวกอ่าง 42010262 8 3 3 2 10 นายเทียนชัย นิลโขง เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านห้วยไค้ 42010263 10 4 2 5 4 นายวินัย ศรีศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาง 42010264 4 11 1 2 4 นายนิคสัน ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังขาม 42010265 2 2 2 1 3 นางสาวธิดารัตน์ หนูจู เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านน้ำกระโทม 42010267 1 1 1 1 1 นางพัฒนา ตาสาโรจน์ ครู
บ้านท่าลี่ 42010268 22 2 2 5 9 นายส่งศักดิ์ จันดาศรี
บ้านห้วยด้าย 42010270 16 6 4 7 10 นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำแคม 42010271 7 3 2 4 6 นายคณิต ธาราวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากยาง 42010272 15 8 3 3 3 นายอานนท์ ชาวตวันตก ครู
บ้านแก่งม่วง 42010273 16 4 4 4 4 นายเดชา สุทาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเดื่อ 42010274 3 9 3 3 5 นายภาคภูมิ นอแสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำมี 42010275 9 8 1 1 1 นางสาวทัศธมณฑ์ กาวน ครู
บ้านหนองบง 42010276 10 5 2 2 10 นางจิรัชญา ชนะชัย ครู
บ้านวังเป่ง 42010277 12 7 2 2 - นางศรัญญาภรณ์ สุทาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเมี่ยง 42010278 9 9 2 3 4 นายส่งศักดิ์ จันดาศรี
ชุมชนบ้านปากห้วย 42010279 13 11 2 2 5 นางปาริฉัตร ผูกจิตร
บ้านขอนแก่น 42010280 10 8 2 24 10 นางศิริพร โสภาวัฒน์ ครู
บ้านหนองผือ 42010281 10 10 2 2 4 นางโอภาส พันธบัวศรี ครู
บ้านหาดพระ 42010282 5 3 2 2 5 นายประสิทธิ์ ธัญญารักษ์ ครู
บ้านน้ำพาน 42010283 7 3 1 1 9 นางจิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ์
บ้านหนองปกติ 42010284 6 3 1 1 4 นายทองอินทร์ อุบลชัย
บ้านห้วยคัง 42010285 6 4 1 1 2 นางหนูตาล ตัญญาภักดิ์
บ้านนากระเซ็ง 42010286 7 7 4 3 4 นางเฉลิมพร ราศรีชัย
ชุมชนบ้านอาฮี 42010287 15 2 1 4 4 นายพนมไพร เปาวนา
รวม
1,289 1,034 317 393 619
Comments