รหัสงบประมาณ 2560

โพสต์20 ต.ค. 2559 21:23โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1

รหัสงบประมาณ ปี 2560
รหัสงบประมาณ ชื่อยาวรหัสงบประมาณ
2000405046 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2000405046000000 รายการงบประจำ
2000411018 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2000411018000000 รายการงบประจำ
2000417017 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
2000417017500001 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย
2000426001 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2000426001000000 รายการงบประจำ
2000426002 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
2000426002000000 รายการงบประจำ
2000426003 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
2000426003000000 รายการงบประจำ
2000426004 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
2000426004000000 รายการงบประจำ
2000426004500001 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ
2000426004500002 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ
2000426004500003 เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ
2000426006 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2000426006000000 รายการงบประจำ
2000428020 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2000428020000000 รายการงบประจำ
2000428021 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
2000428021000000 รายการงบประจำ
2000428022 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2000428022000000 รายการงบประจำ
2000428041 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2000428041000000 รายการงบประจำ
2000439016 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียพลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
2000439016000000 รายการงบประจำ
2000445047 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2000445047000000 รายการงบประจำ
2000453008 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2000453008000000 รายการงบประจำ
Ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
20 ต.ค. 2559 21:23
Comments