กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 พ.ค. 2561 21:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (EMES) นโยบายและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
4 พ.ค. 2561 00:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ S__116719626.jpg กับ หน้าแรก
1 พ.ค. 2561 20:12 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แผนปฏิบัติการ สพป เลย เขต 1 ปี 2561
1 พ.ค. 2561 20:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แผนปฏิบัติการ สพป เลย เขต 1 ปี 2561 สมบูรณ์.pdf กับ แผนปฏิบัติการ สพป เลย เขต 1 ปี 2561
1 พ.ค. 2561 20:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แผนปฏิบัติการ สพป เลย เขต 1 ปี 2561
1 พ.ค. 2561 20:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2018-05-02_2-58-37.png กับ แผนปฏิบัติการ สพป เลย เขต 1 ปี 2561
1 พ.ค. 2561 20:03 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง แผนปฏิบัติการ สพป เลย เขต 1 ปี 2561
2 เม.ย. 2561 02:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ แนวทางการขอใช้เงินเหลือจ่าย (งานวิเคราะห์งบประมาณ - สพม2).pdf กับ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือกรณีขอใช้เงินเหลือจ่าย งบลงทุนปี 2559
5 ก.พ. 2561 02:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
5 ก.พ. 2561 02:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561.pdf กับ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
5 ก.พ. 2561 02:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Microsoft Word - คำนำ 61-001.jpg กับ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
5 ก.พ. 2561 02:13 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
20 ธ.ค. 2560 20:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต ข้อมูลคำของบประมาณขยายเขตปรับปรุบไฟฟ้าประปา 2561.xlsx
20 ธ.ค. 2560 20:23 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 ธ.ค. 2560 19:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข้อมูล 10 มิ.ย.
18 ธ.ค. 2560 19:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข้อมูล 10 มิ.ย.
11 ธ.ค. 2560 21:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ระเบียบวาระประชุมจัดสรรปรับปรุงไฟฟ้าปีงบประมาณ-2561.pdf กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า