กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 เม.ย. 2563 22:04 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ คู่มือ.pdf จาก การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 เม.ย. 2563 22:04 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ คู่มือ.pdf กับ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 เม.ย. 2563 22:04 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 2563.pdf กับ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 เม.ย. 2563 22:03 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ คำสั่ง (แก้ไข).pdf กับ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 เม.ย. 2563 22:03 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แบบติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2563(1) (1).pdf กับ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 เม.ย. 2563 22:03 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ PT-P (1).zip จาก การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 เม.ย. 2563 22:03 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ PT-P (1).zip กับ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 เม.ย. 2563 22:01 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ตชว63.jpg กับ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 เม.ย. 2563 22:01 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ก.พ. 2563 01:25 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
12 ก.พ. 2563 01:14 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แผนปฏิบัติการ ปี 63.NEW 1 .pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
12 ก.พ. 2563 01:14 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการ ปี 63.NEW 1 .pdf จาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
12 ก.พ. 2563 01:13 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:46 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562
10 ก.พ. 2563 23:43 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:43 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:42 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
10 ก.พ. 2563 23:40 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
10 ก.พ. 2563 23:38 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:35 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:33 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:31 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:30 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:30 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:29 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า