กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 เม.ย. 2560 23:26 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ICU2 budget form.xlsx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
10 เม.ย. 2560 23:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561สำหรับสถานศึกษา.rar กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
2 เม.ย. 2560 01:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
30 มี.ค. 2560 23:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
21 มี.ค. 2560 21:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 03-7-รายงานการประชุม กศจ-เลย.pdf กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
9 มี.ค. 2560 23:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (อ้างอิง ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)
9 มี.ค. 2560 23:56 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง data-education
9 มี.ค. 2560 23:55 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ
9 มี.ค. 2560 23:54 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ข้อมูลสารสนเทศ
9 มี.ค. 2560 23:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
7 มี.ค. 2560 20:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
28 ก.พ. 2560 20:38 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
28 ก.พ. 2560 20:36 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 อัปเดต แบบรายงาน-จำนวนหลอดไฟฟ้าและTOU.xlsx
28 ก.พ. 2560 19:51 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
28 ก.พ. 2560 19:35 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ วาระประชุม กศจ-เลย.docx จาก ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
28 ก.พ. 2560 19:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ 03-1-วาระประชุม กศจ-เลย.docx กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
28 ก.พ. 2560 19:28 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
28 ก.พ. 2560 06:00 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:54 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-340-บ้านหนองปกติ.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:54 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-329-ชุมชนบ้านอาฮี.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:54 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-328-ชุมชนบ้านปากห้วย.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-327-อนุบาลเลย.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-326-บ้านนาป่าหนาด.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-325-ชุมชนบ้านนาด้วง.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-324-บ้านท่าลี่.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า