กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 เม.ย. 2564 17:17 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564(ครั้งที่ 1)
7 เม.ย. 2564 17:17 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564(ครั้งที่ 1)
7 เม.ย. 2564 17:16 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564(ครั้งที่ 1)
7 เม.ย. 2564 17:12 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ n20140520142405_19603.jpg กับ การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564(ครั้งที่ 1)
7 เม.ย. 2564 01:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ศธ040082ว82การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่22564ครั้งที่1.pdf กับ การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564(ครั้งที่ 1)
7 เม.ย. 2564 01:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ประกาศ รวมสถาน ในสังกัด 8 ร.ร.pdf กับ การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564(ครั้งที่ 1)
7 เม.ย. 2564 01:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารพัฒนาคณภาพการศึกษาและบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ2564.pdf กับ การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564(ครั้งที่ 1)
7 เม.ย. 2564 01:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564(ครั้งที่ 1)
2 เม.ย. 2564 01:02 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ปีงบประมาณ 2564
2 เม.ย. 2564 01:01 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ปีงบประมาณ 2564
2 เม.ย. 2564 01:01 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ระบบ ARS
2 เม.ย. 2564 01:01 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ระบบ ARS
2 เม.ย. 2564 01:00 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ปีงบประมาณ 2564
2 เม.ย. 2564 01:00 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ระบบ KRS
2 เม.ย. 2564 00:59 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ปีงบประมาณ 2564
2 เม.ย. 2564 00:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ปีงบประมาณ 2564
2 เม.ย. 2564 00:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ระบบ eMENSCR
2 เม.ย. 2564 00:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ปีงบประมาณ 2564
2 เม.ย. 2564 00:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ปีงบประมาณ 2564
2 เม.ย. 2564 00:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง รายงานระบบeME
1 เม.ย. 2564 21:09 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 10 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1 เม.ย. 2564 21:08 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 10 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1 เม.ย. 2564 21:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แผนปฏิบัติการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2564เขตตรวจราชการที่10ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf กับ แผนปฏิบัติการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 10 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1 เม.ย. 2564 21:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง แผนปฏิบัติการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 10 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1 เม.ย. 2564 20:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า