กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.พ. 2560 20:59 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ วาระประชุม กศจ-เลย.docx กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
16 ก.พ. 2560 20:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ คำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณ 2560.pdf กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
16 ก.พ. 2560 20:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 01-บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ 1 ปี 2560).docx กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
16 ก.พ. 2560 20:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ p71536741119.jpg กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
16 ก.พ. 2560 20:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ p15948801119.jpg กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
16 ก.พ. 2560 20:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ p14926251118.jpg กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
16 ก.พ. 2560 20:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
11 ม.ค. 2560 18:13 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข หน้าแรก
11 ม.ค. 2560 18:11 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข หน้าแรก
9 ม.ค. 2560 20:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลย 1 ปีการศึกษา 2559
9 ม.ค. 2560 20:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รูปเล่ม ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์.pdf กับ รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์
9 ม.ค. 2560 20:44 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 2017-01-10_11-42-21.jpg
9 ม.ค. 2560 20:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-01-10_11-42-21.jpg กับ รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์
9 ม.ค. 2560 20:43 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์.pdf จาก รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์
27 ธ.ค. 2559 02:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รายงานผลการดำเนินงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
27 ธ.ค. 2559 02:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ปกหน้า.png กับ รายงานผลการดำเนินงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
27 ธ.ค. 2559 02:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1 ปกหน้า หลัง 2559.png กับ รายงานผลการดำเนินงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
27 ธ.ค. 2559 02:26 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง รายงานผลการดำเนินงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
21 ธ.ค. 2559 19:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ปร.4-5-6 (17-บ้านหนองหญ้าไซ).pdf กับ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน
21 ธ.ค. 2559 19:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ปร.4-5-6 (16-บ้านเพียซำพุวิทยา).pdf กับ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน
21 ธ.ค. 2559 19:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ปร.4-5-6 (15-บ้านห้วยตาด).pdf กับ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน
21 ธ.ค. 2559 19:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ปร.4-5-6 (14-บ้านโพนสว่างวังเย็น).pdf กับ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน
21 ธ.ค. 2559 19:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ปร.4-5-6 (13-บ้านตาดซ้อ).pdf กับ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน
21 ธ.ค. 2559 19:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ปร.4-5-6 (12-บ้านคกไผ่).pdf กับ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน
21 ธ.ค. 2559 19:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ปร.4-5-6 (11-บ้านแหล่งควาย).pdf กับ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า