กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 เม.ย. 2561 02:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ แนวทางการขอใช้เงินเหลือจ่าย (งานวิเคราะห์งบประมาณ - สพม2).pdf กับ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือกรณีขอใช้เงินเหลือจ่าย งบลงทุนปี 2559
5 ก.พ. 2561 02:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
5 ก.พ. 2561 02:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561.pdf กับ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
5 ก.พ. 2561 02:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Microsoft Word - คำนำ 61-001.jpg กับ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
5 ก.พ. 2561 02:13 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
20 ธ.ค. 2560 20:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต ข้อมูลคำของบประมาณขยายเขตปรับปรุบไฟฟ้าประปา 2561.xlsx
20 ธ.ค. 2560 20:23 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 ธ.ค. 2560 19:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข้อมูล 10 มิ.ย.
18 ธ.ค. 2560 19:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข้อมูล 10 มิ.ย.
11 ธ.ค. 2560 21:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ระเบียบวาระประชุมจัดสรรปรับปรุงไฟฟ้าปีงบประมาณ-2561.pdf กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ธ.ค. 2560 06:08 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
5 ธ.ค. 2560 23:07 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรปี 2560.pdf กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ข้อมูลคำของบประมาณขยายเขตปรับปรุบไฟฟ้าประปา 2561.xlsx กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ ข้อมูลคำของบประมาณขยายเขตปรับปรุบไฟฟ้าประปา 2559.xlsx จาก การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ข้อมูลคำของบประมาณขยายเขตปรับปรุบไฟฟ้าประปา 2559.xlsx กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136ว3495(การของบประมาณค่าไฟฟ้า-ประปา).pdf กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:04 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ Scan-horz.jpg กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า