กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 มิ.ย. 2560 01:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แบบรูปรายการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
24 มิ.ย. 2560 01:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง แบบรูปรายการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
23 มิ.ย. 2560 23:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน
23 มิ.ย. 2560 23:27 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ 00-แบบรายงานข้อมูลนักเรียนพักนอนปี 2560.xlsx จาก ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน
23 มิ.ย. 2560 23:22 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แบบรายงานนักเรียนพักนอน 1-2560.xlsx กับ ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน
23 มิ.ย. 2560 22:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 00-แบบรายงานข้อมูลนักเรียนพักนอนปี 2560.xlsx กับ ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน
23 มิ.ย. 2560 22:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน
23 มิ.ย. 2560 22:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 00-แบบรายงานข้อมูลค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน.xlsx กับ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
23 มิ.ย. 2560 22:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม.xlsx จาก ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
23 มิ.ย. 2560 22:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
18 มิ.ย. 2560 09:01 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
18 มิ.ย. 2560 08:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ รายงานค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน(ภาคเรียนที่ 1-2560).xlsx กับ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
18 มิ.ย. 2560 08:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม.xlsx กับ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
18 มิ.ย. 2560 08:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
17 มิ.ย. 2560 01:32 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
17 มิ.ย. 2560 01:31 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
20 พ.ค. 2560 09:54 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 01:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
10 พ.ค. 2560 22:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า