กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ธ.ค. 2560 06:08 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
5 ธ.ค. 2560 23:07 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรปี 2560.pdf กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ข้อมูลคำของบประมาณขยายเขตปรับปรุบไฟฟ้าประปา 2561.xlsx กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ ข้อมูลคำของบประมาณขยายเขตปรับปรุบไฟฟ้าประปา 2559.xlsx จาก การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ข้อมูลคำของบประมาณขยายเขตปรับปรุบไฟฟ้าประปา 2559.xlsx กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136ว3495(การของบประมาณค่าไฟฟ้า-ประปา).pdf กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:04 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ Scan-horz.jpg กับ การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
5 ธ.ค. 2560 23:04 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)
30 พ.ย. 2560 20:29 นางสุมาลี วัฒน์ศรีธานัง แนบ p01-001.jpg กับ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 พ.ย. 2560 20:29 นางสุมาลี วัฒน์ศรีธานัง แนบ IMG_20171201_0003.pdf กับ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 พ.ย. 2560 20:29 นางสุมาลี วัฒน์ศรีธานัง แนบ IMG_20171201_0001.pdf กับ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 พ.ย. 2560 20:29 นางสุมาลี วัฒน์ศรีธานัง สร้าง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 พ.ย. 2560 22:54 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2560
26 พ.ย. 2560 21:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2560
26 พ.ย. 2560 21:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2560
26 พ.ย. 2560 21:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2560
26 พ.ย. 2560 06:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
26 พ.ย. 2560 06:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-11-26_21-29-53.png กับ หน้าแรก
25 พ.ย. 2560 08:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2560
25 พ.ย. 2560 08:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2560
25 พ.ย. 2560 07:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2560
12 พ.ย. 2560 05:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต แบบพิมพ์ ปร 4-5-6.xlsm
12 พ.ย. 2560 05:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต แบบพิมพ์ ปร 4-5-6.xlsm
6 พ.ย. 2560 20:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ คู่มือจัดทำงบประมาณ(ติดตั้งไฟฟ้า-ประปา-ถนน-รั้ว-และปรับปรุงบริเวณโรงเรียน).zip กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
5 พ.ย. 2560 08:43 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุนฯ