กิจกรรมล่าสุดของไซต์

25 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะงานที่มีภารกิจให้บริการ มีขั้นตอนอนุมัติ หรืออนุญาต)
25 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะงานที่มีภารกิจให้บริการ มีขั้นตอนอนุมัติ หรืออนุญาต)
25 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะงานที่มีภารกิจให้บริการ มีขั้นตอนอนุมัติ หรืออนุญาต)
25 มิ.ย. 2561 21:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ขั้นตอนกลุ่มแผน.pdf กับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
25 มิ.ย. 2561 21:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
25 มิ.ย. 2561 21:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
25 มิ.ย. 2561 21:52 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
25 มิ.ย. 2561 21:50 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ทิศทางการพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์.pdf กับ ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 21:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 21:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 21:46 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 21:36 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 21:31 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2560.xls กับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 มิ.ย. 2561 20:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf กับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 มิ.ย. 2561 20:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf จาก รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 มิ.ย. 2561 20:54 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 20:54 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1.pdf จาก แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 20:54 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1.pdf จาก แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 00:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf กับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 มิ.ย. 2561 00:45 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 มิ.ย. 2561 00:45 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 มิ.ย. 2561 00:44 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 มิ.ย. 2561 00:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 00:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 มิ.ย. 2561 00:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1