กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ก.พ. 2560 16:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)
24 ก.พ. 2560 16:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)
24 ก.พ. 2560 16:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)png_Page1.png กับ ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)
24 ก.พ. 2560 16:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)
23 ก.พ. 2560 22:10 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 22:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 22:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 22:07 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 22:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ แบบรายงาน-จำนวนหลอดไฟฟ้าและTOU.xlsx กับ ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 19:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ แบบฟอร์มรายงานข้อมูล .xlsx จาก ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 19:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า.pdf จาก ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 19:19 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ หนังสือ สพฐ..pdf จาก ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 09:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า.pdf กับ ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 09:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า.pdf กับ ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 09:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบฟอร์มรายงานข้อมูล .xlsx กับ ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 09:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หนังสือ สพฐ..pdf กับ ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 09:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .xlsx กับ ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 09:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-24_00-34-27.png กับ ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
23 ก.พ. 2560 09:37 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
22 ก.พ. 2560 20:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
22 ก.พ. 2560 20:49 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
22 ก.พ. 2560 20:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ข้อมูลการดำเนินการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ตามบัญชี 2559-2560.xlsx กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
21 ก.พ. 2560 21:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
21 ก.พ. 2560 21:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ขอรับสนับสนุนเตรียมจัดสรรงบ60_2560_02_16_1600_Online.xlsx กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
21 ก.พ. 2560 21:44 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-02-22_12-39-12.png กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561