กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ต.ค. 2560 02:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
13 ต.ค. 2560 02:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
13 ต.ค. 2560 02:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
13 ต.ค. 2560 02:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
13 ต.ค. 2560 02:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
13 ต.ค. 2560 02:01 มณฑล พร้อมสันเทียะ เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 ต.ค. 2560 19:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข cct-report
12 ต.ค. 2560 19:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข cct-report
12 ต.ค. 2560 19:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
12 ต.ค. 2560 19:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
12 ต.ค. 2560 19:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูล 10 มิ.ย.
12 ต.ค. 2560 19:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
12 ต.ค. 2560 19:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
12 ต.ค. 2560 19:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ เอกสารประกอบการประชุมวันที่2017-10-04.pdf กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560.pdf กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน.pdf กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน.pdf กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ชื่อผู้ใช้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน.pdf กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน_20171003.pdf กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน.pdf กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Userสพป.เลย เขต 1 .pdf กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ UserAdminสพป.เลย เขต 1 .pdf กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:21 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-07_11-10-24.png กับ cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:19 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง cct-report2560
12 ต.ค. 2560 19:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข cct-report