กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 เม.ย. 2564 20:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติ
1 เม.ย. 2564 20:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ข้อมูลสถิติ
1 เม.ย. 2564 20:52 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้เครื่องปริ้นเตอร์
1 เม.ย. 2564 20:52 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้เครื่องปริ้นเตอร์
1 เม.ย. 2564 20:51 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข สถิติการใช้เครื่องปริ้นเตอร์
1 เม.ย. 2564 20:51 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง สถิติการใช้เครื่องปริ้นเตอร์
1 เม.ย. 2564 20:49 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
1 เม.ย. 2564 20:46 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
1 เม.ย. 2564 20:46 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
31 มี.ค. 2564 00:26 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 (เดิม)
31 มี.ค. 2564 00:26 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ 1_page-0001.jpg กับ แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 (เดิม)
31 มี.ค. 2564 00:23 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 (เดิม)
31 มี.ค. 2564 00:22 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 (เดิม).pdf กับ แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 (เดิม)
31 มี.ค. 2564 00:22 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 (เดิม)
22 มี.ค. 2564 01:46 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564.pdf จาก แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2564
22 มี.ค. 2564 01:45 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2564
10 มี.ค. 2564 23:04 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือตัวชี้วัด ของ สพท. ปี 64 (10.03.64).pdf กับ วันที่ 11 มีนาคม 2564 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
10 มี.ค. 2564 23:04 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กำหนดการ11 มี.ค.64editแจ้งเขต10.03.64.pdf กับ วันที่ 11 มีนาคม 2564 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
10 มี.ค. 2564 23:04 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ slide present KPI64 (10.03.64).pdf กับ วันที่ 11 มีนาคม 2564 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
10 มี.ค. 2564 23:04 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง วันที่ 11 มีนาคม 2564 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
10 มี.ค. 2564 23:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แผนงาน/โครงการ/รายงาน
10 มี.ค. 2564 23:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข KRS :: การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
10 มี.ค. 2564 23:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ARS :: การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
10 มี.ค. 2564 22:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข eMENSCR :: ระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ
10 มี.ค. 2564 22:59 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง eMENSCR