กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 พ.ย. 2562 22:50 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:50 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:49 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:46 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:45 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:40 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:39 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:38 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:38 นายอนุชา วันหากิจ แนบ หน้าปกแผนปฏิบัติการ .jpg กับ แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:33 นายอนุชา วันหากิจ แนบ แผนพัฒนาฯ63-65.pdf กับ แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:31 นายอนุชา วันหากิจ สร้าง แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ข้อมูลสารสนเทศ
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ bobec60_sch_manual.pdf จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-19_21-49-02.png จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-18_6-49-06.png จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-18_22-35-19.png จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-10_11-09-47.png จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-09_14-13-52.jpg จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-08_18-58-57.jpg จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-08_18-49-06.jpg จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ cct
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ cct-report
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560.pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน