กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 มี.ค. 2560 23:56 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง data-education
9 มี.ค. 2560 23:55 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ
9 มี.ค. 2560 23:54 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ข้อมูลสารสนเทศ
9 มี.ค. 2560 23:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
7 มี.ค. 2560 20:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
28 ก.พ. 2560 20:38 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
28 ก.พ. 2560 20:36 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 อัปเดต แบบรายงาน-จำนวนหลอดไฟฟ้าและTOU.xlsx
28 ก.พ. 2560 19:51 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
28 ก.พ. 2560 19:35 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ วาระประชุม กศจ-เลย.docx จาก ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
28 ก.พ. 2560 19:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ 03-1-วาระประชุม กศจ-เลย.docx กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
28 ก.พ. 2560 19:28 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
28 ก.พ. 2560 06:00 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:54 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-340-บ้านหนองปกติ.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:54 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-329-ชุมชนบ้านอาฮี.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:54 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-328-ชุมชนบ้านปากห้วย.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-327-อนุบาลเลย.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-326-บ้านนาป่าหนาด.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-325-ชุมชนบ้านนาด้วง.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-324-บ้านท่าลี่.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ปร.456-323-บ้านนาดินดำ.pdf กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
28 ก.พ. 2560 05:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ บัญชีรายการที่ 8 ปรับปรุงซ่อมแซม.xlsx กับ ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561
24 ก.พ. 2560 16:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ประกาศเลิกสถานศึกษา 2 โรงเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2560)png_Page1.png กับ ประกาศเลิกสถานศึกษา 2 โรงเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2560)
24 ก.พ. 2560 16:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ประกาศเลิกสถานศึกษา 2 โรงเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2560)
24 ก.พ. 2560 16:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)
24 ก.พ. 2560 16:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)