กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 ก.ค. 2560 22:43 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ footer_bar.jpg กับ โครงการโรงเรียนประชารัฐ
26 ก.ค. 2560 22:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ pacharatschool.jpg กับ โครงการโรงเรียนประชารัฐ
26 ก.ค. 2560 08:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ timeline_20170720_003603.jpg กับ โครงการโรงเรียนประชารัฐ
26 ก.ค. 2560 08:38 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงการโรงเรียนประชารัฐ
25 ก.ค. 2560 20:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)
25 ก.ค. 2560 20:49 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)
19 ก.ค. 2560 07:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)
17 ก.ค. 2560 20:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)
16 ก.ค. 2560 22:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 สพป.เลย เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
16 ก.ค. 2560 22:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 สพป.เลย เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
16 ก.ค. 2560 22:32 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 สพป.เลย เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
16 ก.ค. 2560 22:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 สพป.เลย เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
16 ก.ค. 2560 22:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 สพป.เลย เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
16 ก.ค. 2560 22:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-07-17_12-24-27.png กับ ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 สพป.เลย เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
16 ก.ค. 2560 03:35 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
15 ก.ค. 2560 10:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)
15 ก.ค. 2560 08:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)
14 ก.ค. 2560 10:22 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)
13 ก.ค. 2560 20:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)
12 ก.ค. 2560 22:20 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 ก.ค. 2560 22:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
12 ก.ค. 2560 19:43 มณฑล พร้อมสันเทียะ ลบ work
12 ก.ค. 2560 19:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง work
12 ก.ค. 2560 19:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)
12 ก.ค. 2560 19:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)