ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางขนิษฐา คับเพียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

น.ส.มณีรัตน์ สร้อยจันดา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายอนุชา วันหากิจ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน