แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ปี 65.pdf

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

2565

5.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564-2565 สพฐ.pdf

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

ปี 2564-2565

4. แผนปฏิบัติการ ปี 64.pdf

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

2564

1. แผนพัฒนาฯ63-65.pdf

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2563-2565

2. แผนปฏิบัติการ ปี 63 .pdf

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

2563

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563.pdf

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

2563