กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือกรณีขอใช้เงินเหลือจ่าย งบลงทุนปี 2559

วันที่โพสต์: Jun 06, 2016 2:3:18 AM

ที่ ศธ 04002/ว1420 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายที่ประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายยื่นคำขอผ่านรายงาน Online ภายใน 3 มิ.ย.59

เนื้อหา

    1. บัญชีแนบท้าย จะแสดงรายการที่คงค้างอยู่ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดังนั้น จะมีรายการทั้งที่เคยผ่านรัฐมนตรีในรอบแรกแล้ว และยังไม่เคยผ่านรัฐมนตรี

    • **ถ้าเคยผ่านรัฐมนตรีแล้ว หน่วยเบิกไม่ต้องกรอกอีก ให้ใช้หนังสือแจ้งผลอนุมัติฉบับเดิมได้

    1. งบลงทุนที่มีวงเงินรับจัดสรรเกิน 2 ล้านบาท ซึ่งมีเงินเหลือจ่าย หรือมีค่าเสาเข็ม

    • ** ถ้าเป็นกรณี เงินเหลือจ่าย ของวงเงินรับจัดสรรเกิน 2 ล้านบาท สพฐ. จะดึงงบประมาณกลับทุกรายการ ไม่สามารถขอใช้เงินเหลือจ่ายได้

    • ** ถ้าเป็นค่าเสาเข็ม ให้แจ้งความประสงค์ไปยังสำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ. เพื่อขอใช้เงิน