การของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินการ(รายการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา)

วันที่โพสต์: Dec 06, 2017 7:4:32 AM

ด้วย สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาจึงให้ สพท.แจ้งพิจารณาจัดสรรให้ ร.ร.ในสังกัด ยกเว้น ร.ร.ศึกษาพิเศษ,ศึกษาสงเคราะห์และ ร.ร.ดีประจำตำบล และให้รายงานการจัดสรรภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตลอดจนเป็นการรองรับสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำระบบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์คุณภาพสูงสุด

สพป.เลย เขต ๑ ได้รับจัดสรร ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท

  1. แจ้งโรงเรียนทุกโรง ที่มีความต้องติดตั้งขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาของบประมาณมายัง สพป.เลย ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวข้างต้น

  3. แจ้งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต