การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุนฯ

วันที่โพสต์: Oct 03, 2017 12:32:57 PM

การจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

เกณฑ์นักเรียน/ขนาดโรงเรียน

  • คาครุภัณฑ์จะจัดตั้งไดเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต 21 คนขึ้นไป

  • คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคากอสรางใหมจะจัดตั้งไดเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 40 คนขึ้นไป

  • คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาปรับปรุงซอมแซมสามารถจัดตั้งไดทุกโรงเรียน

ปัญหา : มีหลายโรงเรียนที่ส่งแบบจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2562 ไม่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ : ควรจัดให้ความรู้กรอบแนวทางและวิธีการกรอกแบบต่างๆ ก่อนแจ้งกำหนดการให้โรงเรียนส่งเอกสาร

 1. แบบประเมินการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด้านการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม)

 2. แบบประเมินการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด้านการจัดสรรงบประมาณ)

 3. เอกสารที่ต้องส่งเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 มีดังนี้

  1. แบบขอครุภัณฑ์ : 4. รายการครุภัณฑ์.xlsx 8. แบบขอ่จัดตั้งค่าครุภัณฑ์

  2. แบบขออาคาร สิ่งก่อสร้าง : 14. แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-13.xls

  3. แบบ ปร.4-5-6 : แบบพิมพ์ ปร.4-5-6

 4. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ภาคผนวก

 • ปฏิทินการดำเนินงาน

 • บันทึกข้อความ การจัดส่งรูปแบบรายการ ปี 2556

 • ลักษณะอาคารและราคามาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ https://drive.google.com/open?id=0B2lnxeYL9smVeGlzeEVGLUxDTVU

 • คำสั่งคณะทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินการของเขตพื้นที่การศึกษา

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความต้องการและจัดตั้งงบประมาณของสำนักงาน

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา

 3. เอกสารนำเสนอเพื่อเข้าคณะกรรมการพิจารณา

  1. ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

  2. ไฟล์ Excel นำเสนอข้อมูล/น้ำหนักคำนวณความจำเป็นขาดแคลน