การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุนฯ

วันที่โพสต์: Nov 18, 2020 12:10:35 AM

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

1. เอกสารคู่มือแบบแยกไฟล์ ดาวน์โหลด

2. เอกสารคู่มือแบบ PDF ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

1. เอกสารคู่มือแบบแยกไฟล์ ดาวน์โหลด

เอกสารที่ต้องส่งเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

1. แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสถานศึกษา ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง แบบ 3-3 ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มคำขอสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม (ปร.4-6) ดาวน์โหลด และ แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซม ดาวน์โหลด

(ตัวอย่างการประมาณการซ่อมแซม ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ปร 4-6 แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ)

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์

- กรอบ/แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด

- เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด

- คำชี้แจงการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ลิงค์

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สพฐ. ลิงค์

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- กรอบ/แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ และเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด

- ลักษณะอาคาร และราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด

- ตารางแสดงแบบอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่จำแนกตาม ระยะเวลา พื้นที่ และเงื่อนไขที่กำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

- แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา ปีงบประมาณ 2564 (16 ต.ค.63) ดาวน์โหลด

- ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ. ปี 2563 ดาวน์โหลด

- การคิดประมาณราคาวัสดุ ดาวน์โหลด

- แบบแสดงการยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ดาวน์โหลด

- เอกสารรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก ดาวน์โหลด

การประมาณการซ่อมแซม

- หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 2564 ดาวน์โหลด

- แบบพิมพ์แบบ ปร.4-5-6 ดาวน์โหลด