การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

วันที่โพสต์: Oct 24, 2017 4:23:27 PM

สืบเนื่องจากการจัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรื่องเดิม - คลิก)

และ

ผลจากการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการดังนี้

  1. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล

  2. แต่งตั้งและประชุมคณะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประกอบด้วย ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/ศึกษานิเทศก์/ตัวแทนจากสถานศึกษา(ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา)

  3. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ที่ผ่านมา

  4. ทบทวน และนำเสนอ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

  5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ตามแนวทางใหม่ที่ สพฐ.กำหนดแนวทางไว้

  6. นำสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านระบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ (E-Budget)