การจัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่โพสต์: Aug 09, 2017 4:13:57 AM

การดำเนินงาน

  1. คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ชุด

  2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินประมาณ 8 - 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน

   • กลุ่มงบบริหารสำนักงาน งบประมาณ 3 - 5 ล้านบาท

   • กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ 2 - 3 ล้านบาท

   • กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 2 - 3 ล้านบาท

  3. จัดทำคำของบประมาณตามกำหนดแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ บันทึกในโปรแกรม area-plan61.jobobec.in.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.

  4. รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 area_plan61