การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.2555-2556 (งบแปรญัตติ)

วันที่โพสต์: Jun 21, 2016 2:16:55 PM

เข้าระบบรายงานที่เว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th/school_login_form.phpภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกรายงานผล-ด้านล่าง

ปีงบฯ

โรงเรียน

รายการที่ได้รับจัดสรร

รายการที่อนุมัติ

เลืก