การเสนอความต้องการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

วันที่โพสต์: Oct 31, 2016 3:29:52 AM

โครงการ/กิจกรรม ประจิปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แนวทางการเสนอความต้องการในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประการ

    1. การเสนอความต้องการครั้งนี้ไม่ใช่การนำเสนอเฉพาะแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่เป็นการเสนอความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานของเขตพื้นที่ในภาพรวมที่จะบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    2. ให้เขตพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานของเขตพื้นที่โดยให้สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ

    3. เสนอรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และข้อเสนอแนะ ให้ครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ (โครงการในแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำมาบรรจุในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิดและพัฒนาครู หรือยุทธศาสตร์อื่นที่สอดคล้องได้)

    4. การนำเสนอโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์เขตพื้นที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงกรอบวงเงินที่จะได้รับจัดสรร สามารถเสนอได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับความจำเป็น ความเป็นไปได้ และความต้องการในการแก้ไขปัญหาของแต่ละเขตพื้นที่

    5. ให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์

** ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากท้ายบทความ **