ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561

วันที่โพสต์: Feb 22, 2017 5:44:23 AM

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้รายงานข้อมูลตามความจำเป็น เพื่อขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ปี พ.ศ.2561 ดังนี้

รุ่นที่ 1 (จำนวน 3 โรงเรียน คือ บ้านนาดินดำ, บ้านท่าลี่ และชุมชนบ้านนาด้วง) ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมรายการที่ต้องการตามความจำเป็น

รุ่นที่ 2 (จำนวน 5 โรงเรียน คือ บ้านนาป่าหนาด, อนุบาลเลย, ชุมชนบ้านปากห้วย, ชุมชนบ้านอาฮี และบ้านหนองปกติ) ขอรับการสนับสนุนรายการที่ต้องการ เรียงลำดับตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ

ทั้งนี้ หากเป็นรายการซ่อมแซมโรงเรียน ปรับสภาพแวดล้อม (รายการที่ 8) ให้ส่งแบบ ปร.4 , ปร.5, ปร.6 แนบมาด้วย (File PDF)

โรงเรียนในสังกัดเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ช่องทาง ->> ดูข้อมูลขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ(งบลงทุน) ปี 2561 รุ่นที่ 1,2

ส่งรายงาน สพฐ.แล้ววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21.00 น.

มณฑล พร้อมสันเทียะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน