ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์: Feb 17, 2017 4:36:52 AM

เอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

    1. ระเบียบวาระประชุม กศจ.เลย

    2. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ 48/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณ และเงินเหลือจ่าย(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

    3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560

    4. รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 25 มกราคม 2560

    5. แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย