ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่โพสต์: Jun 18, 2017 3:56:20 PM

พิจารณาจากแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 20 = 40 คน

โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

  1. ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน

  2. ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 ต่อวัน

  3. ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน

เอกสารประกอบคำของบประมาณ

 1. แผนงาน/โครงการ จำนวน 1 ชุด

  1. แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม(แบบ 1) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel

  2. แบบรายงานค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนชื่อโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม(แบบ 2) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel

 2. แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนมารวม/เลิก(แบบ 3) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel

 3. แบบสำรวจการเดินทางมาเรียนรวมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะ(แบบ 4) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel

จัดสรรงบประมาณ