ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน

วันที่โพสต์: Jun 24, 2017 5:58:26 AM

โรงเรียนบ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย เสนอรายงานนักเรียนพักรวมกับชุมชน 2 คน

1679000020304

1679000020304

เด็กหญิงภัทรพร บุญภี

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีละ

ม.3

ม.1

แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

ผลการจัดสรรงบประมาณ

ภาคเรียนที่ 1/2560

(คนละ 4,000 บาท/ภาคเรียน)