ประกาศเลิกสถานศึกษา 2 โรงเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2560)

วันที่โพสต์: Feb 25, 2017 12:47:29 AM

จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 ได้ประกาศยุบโรงเรียนไปแล้ว 6 โรงเรียน จาก 169 โรงเรียน

มีจำนวนโรงเรียนคงเหลือ 163 โรงเรียน

ประกาศยุมครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 2 โรงเรียน

คงเหลือทั้งสิ้น 161 โรงเรียน

ปัจจุบัน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560