ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)

วันที่โพสต์: Jun 30, 2017 5:5:47 AM

ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โรงเรียนที่ยังไม่รายงาน ระบบบัญชีกา่รศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.50 น.

รายงานความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 160 โรงเรียน รายงานสมบูรณ์ จำนวน 149 โรงเรียน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

บ้านสูบ

เพียงหลวง 18

ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร

บ้านขอนแก่นหนองบอน

บ้านห้วยทราย

บ้านห้วยเหล็ก

บ้านหาดทรายขาวผามุม

บ้านสาระแพ

บ้านท่าลี่

ชุมชนบ้านปากห้วย

ชุมชนบ้านปากชม

แบบรายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
โรงเรียนรายละเอียดการใช้จ...ปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โรงเรียนรายละเอียดการใช้จ...ปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560