ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

วันที่โพสต์: May 02, 2017 4:23:19 AM

ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC ,GIS ,E-MIS (ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา) ,B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) ,M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) ปี 2560