แผนการวิเคราะห์-โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

วันที่โพสต์: Sep 15, 2016 10:57:8 PM

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ ลงมา

แนวทางดำเนินการ

 1. สร้างความเข้าใจ ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ

 2. เลือกโรงเรียนแม่เหล็ก ที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 6 กม.

 3. พัฒนาโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยการพัฒนาทางกายภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ โดยใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินอุดหนุน

 4. สร้างศรัทธาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นเพื่อ เป็นการดึงดูดนักเรียน

 5. เกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรให้โรงเรียนดีใกล้บ้านมีอัตรากำลังครู และบุคลากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ

 6. สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่วางแผนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

แผนการวิเคราะห์

 1. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความเห็นชอบ

 2. ระยะทางระหว่างโรงเรียนไม่เกิน 6 กิโลเมตร

  1. มีความเข้มแข็ง โรงเรียนมีความพร้อม มีศักยภาพ (1.กายภาพ 2.วิชาการ 3.ครูและบุคลากร)

หมายเหตุ

 1. หลังจากบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว ให้ชุมชนร่วมกันพิจารณา วางแผนตัดสินใช้ประโยชน์ อาคารสถานที่ ร่วมกัน

 2. การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนแม่เหล็ก 1.กายภาพ 2.วิชาการ 3.ครูและบุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สนผ. สพฐ. โทร.02 288 5854

E-mail : dataobec@gmail.com

การดำเนินงานในปี 2559

  1. ยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเป็นศูนย์โดยผ่านความเห็นชอบจาก กศจ.เลย จำนวน 6 โรงเรียน คือ

   1. โรงเรียนบ้านบง อ.เมืองเลย

   2. โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน อ.เมืองเลย

   3. บ้านปากภู อ.เมืองเลย

   4. โรงเรียนบ้านนาม่วง อ.เมืองเลย

   5. โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง อ.เชียงคาน

   6. โรงเรียนบ้านน้อย อ.เชียงคาน

  2. ควบรวมโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 3 โรงเรียน(รุ่นที่ 1 บัญชี สพฐ.310) คือ

   1. โรงเรียนบ้านท่าลี่ อ.ท่าลี่ -> จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านชลประทาน อ.ท่าลี่ ปีการศึกษา 2/2559 เป็นศูนย์

   2. โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อ.นาด้วง -> จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ อ.นาด้วง ปีการศึกษา 2/2559 เป็นศูนย์

   3. โรงเรียนบ้านนาดินดำ อ.เมืองเลย -> จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล อ.เมืองเลย ปีการศึกษา 2/2559 เป็นศูนย์

 1. งบประมาณที่โรงเรียนแม่เหล็กได้รับในปีงบประมาณ 2559 ทั้ง 3 โรงเรียนจำแนกเป็น

  1. งบประมาณเหลือจ่ายปี 2559 หมวดเงินอุดหนุนโรงเรียนละ 3,350,000 บาท รวม 10,050,000 บาท

  2. งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กปี 2559 งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ รวม 6,099,800 บาท

 2. โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย (รุ่นที่ 2 - บัญชี สพฐ.310-59)

  1. โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน นักเรียน 84 ครู 6 -> โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 นักเรียน 21 ครู 2 ระยะทาง 3.5 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

 1. โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย (รุ่นที่ 2 - เพิ่มเติมบัญชี สพฐ.310-59)

  1. โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อ.ท่าลี่ นักเรียน 332 ครู 22 -> โรงเรียนบ้านหาดพระ นักเรียน 9 ครู 2 ระยะทาง 6 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

  2. โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย นักเรียน 1,239 ครู 53 -> โรงเรียนบ้านนาบอน นักเรียน 4 ครู 2 ระยะทาง 5.1 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

  3. โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อ.ท่าลี่ นักเรียน 102 ครู 13 -> โรงเรียนบ้านน้ำพาน อ.ท่าลี่ นักเรียน 17 ครู 1 ระยะทาง 3 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

  4. โรงเรียนบ้านหนองปกติ อ.ท่าลี่ นักเรียน 17 ครู 3 =>

    • โรงเรียนบ้านแก่งม่วง นักเรียน 20 ครู 1 ระยะทาง 6 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

    • โรงเรียนบ้านวังเป่ง นักเรียน 17 ครู 1 ระยะทาง 3 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

    • โรงเรียนบ้านห้วยคัง นักเรียน 12 ครู 2 ระยะทาง 2.5 ก.ม. ควบรวมทุกชั้นเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ

 1. สำนักงานเขตพื้นที่ตั้งศูนย์บัญชาการ War Room เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด

 2. ฝ่ายแผน/การเงินฯ/ตรวจสอบภายใน กำกับติดตามการใช้งบประมาณ

 3. บุคลากร - ดูแลเรื่องแผนอัตรากำลังครู

 4. ศึกษานิเทศก์ - ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด

นโยบายการดำเนินงานในปี ต่อไป

  • ปี 2561 - 2562 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40

 • ปี 2563 - 2564 โรงเรียนที่ม่ีนักเรียนต่ำกว่า 60

 • ปี 2562 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 80

 • ปี 2563 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 100

 • ปี 2564 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120

แหล่งข้อมูล :-