แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574

วันที่โพสต์: Nov 17, 2016 3:10:9 AM

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม

อ้างอิงจาก http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-39-20/item/101449-101449

รอบและแนวทางการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574

ปี 2560-2564

  • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm)/ ระบบความคิด (Mind set) ของหน่วยงานและบุคคลในภาคการศึกษา

  • การปรับระบบและกลไกการบริหารจัดการที่นำไปสู่คุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

  • การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค

  • การทดลองนำร่องระบบการบริหารจัดการ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการขยายผลในระยะต่อไป

  • การจัดทำแผนขั้นตอนการเปลี่ยนผ่าน และแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ปี 2565-2569

  • การขยายผลรูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

  • การกำกับติดตามประเมินผลการพัฒนา เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุ

  • การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต

ปี 2570-2574

  • การปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล และกลไกการบริหารจัดการ ในเชิงระบบและการบริหารจัดการในลักษณะเชิงพื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน