โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ AMSS++

วันที่โพสต์: Mar 28, 2016 6:45:49 AM

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว จึงได้นำระบบ AMSS++ มาใช้ในการบริหารจัดการ